Innehåll

Balans nr 2 2008

Förväntningsgapet: Slopa inte revisorn!

– Det finns en samsyn på revisionen hos banken och revisorn, så där finns inget förväntningsgap. Däremot finns det ofta en skillnad mellan allmänhetens och revisorernas uppfattning om produkten revision och ibland också hos företagaren, säger Ulf Christoffersson.

Ulf Christoffersson har varit med i styrelsen för Sparbankernas riksförbund i totalt tio år och är sedan 2005 dess ordförande. Han var tidigare vd i Westra Wermlands Sparbank.

Vad förväntar du dig av en revisor?

– Revisorn har, förutom sin granskande roll, en viktig roll som bollplank. En företagare förväntas kunna allting, men de är i grunden entreprenörer och kan oftast väldigt lite om redovisning.

– Vi märker att våra kundföretag har stor nytta av den konsulthjälp revisorn kan ge.

Till exempel gör revisorn stor nytta som pedagog när det gäller att förklara hur räkenskaperna ser ut. Revisorn ska också hjälpa företagaren att dra slutsatser och se möjligheter till utveckling och expansion. Ulf Christoffersson återkommer ofta till hur bra det är när man har en nära relation mellan kund, revisor och bank.

– Vi kräver att en revisor granskar och verifierar exempelvis balansräkningen vid en ny kundrelation.

Hur kan man minska förväntningsgapet?

– Jag tror att FAR SRS ska passa på att informera om revisionens uppgift vid så kallade ”skandaler”. Då finns ofta ett stort intresse ute bland allmänheten och man kan få en bred förståelse.

När vi diskuterar styrelseledamöters ansvar för företagens redovisning så tror Ulf Christoffersson att de allra flesta känner till ansvaret.

– Att man skyller på revisorn tror jag bara är ett spel för galleriet.

Men Ulf Christoffersson tror däremot att det finns en utbredd uppfattning i samhället att det inte finns några fel i redovisningen när en revisor granskat.

Tror du att företag kommer att välja bort revision om plikten tas bort?

– I viss utsträckning kommer de säkert att göra det. Men vi kommer att uppmana våra kunder att vara försiktiga med att ta bort revisionstjänsten, säger Ulf Christoffersson. Det finns en stark förväntansbild ute bland företagen: nu slipper vi det här.

Han poängterar att man noga följer FAR SRS arbete med att ta fram alternativa tjänster till revision.

Ulf Christoffersson berättar att han med intresse följt utvecklingen av borttagandet av revisionsplikten i Danmark och Finland.

– Det är en europeisk trend att det ska finnas en möjlighet att välja bort revisionen i mindre aktiebolag. En annan sak är hur företagen kommer att utnyttja det.

Åsa Ehlin