Innehåll

Balans nr 2 2008

Debatt: Fortsatt debatt på hemsidan

I Balans nr 1/2008 skrev Linda Hansson, sakkunnig vid en polismyndighet, att” det är oroväckande ofta som det publiceras domar där det framgår att rätten inte hade tillräcklig kunskap om bokföring.”

Urban Engerstedt, chefsjurist FAR SRS, har skrivit ett inlägg på Balans hemsida www.tidskriftenbalans.se med anledning av Linda Hanssons inlägg. Han påtalar att FAR SRS tillsammans med Företagarna begärt att utredningen om förenklad redovisning ska överväga och föreslå ändringar i de grundläggande förutsättningarna för straffansvar för bokföringsbrott. ”Enligt vår mening kan det dock ifrågasättas att också oaktsamma förfaranden med avseende på bokföringsskyldigheten ska omfattas av straffansvaret. Erfarenheten visar nämligen att flertalet bokföringsbrott begås av personer som helt saknar brottslig avsikt, i praktiken ofta småföretagare ...”

Anders Hettinger, auktoriserad revisor, skriver i ett inlägg på hemsidan att vad gäller för sent avlämnade årsredovisningar – som hanteras som bokföringsbrott – så bottnar problematiken i ”en olycklig förändring av bokföringslagen som kom att innefatta avslut i form av årsredovisning i stället för bokslut”. Han föreslår att man ska ”se till att bokföringslagen återfår ett innehåll som begränsas till just bokföring. Brott mot ABL och ÅRL får regleras på annat sätt”.

”Vad anbelangar osäkerheten i rättsväsendets bedömning av brister i löpande bokföring synes det viktigt att vår yrkeskår vågar entra estraden och tydligt dels påtala rättsväsendets ofta inkonsekventa hanteringen av ekonomisk terminologi och dels påtala vikten av att ekobrottsutredningar innefattar erforderlig ekonomisk kompetens”, avslutar Anders Hettinger.

Riksrevisor Lennart Grufberg svarar FAR SRS och Sida: