Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: FAR SRS disciplinnämnd: Revisor fick erinran för att ha brutit mot god sed

FAR SRS disciplinnämnds beslut den 10 januari 2008 (dnr 2/2007). Genom beslutet gavs revisorn Z en erinran. Bakgrunden var följande.

X AB ägdes av de fysiska personerna A och B. I början av januari 2005 överläts aktierna i X AB till det nybildade Y AB som också ägdes av A och B. Eftersom A och B var aktivt verksamma i X AB skulle vinst vid överlåtelsen beskattas enligt bestämmelserna om uppdelning på inkomstslagen kapital och tjänst (de s.k. 3:12-reglerna).

Överlåtelsen hade föregåtts av information från Z till A och B om de skattekonsekvenser transaktionen skulle komma att medföra. Information hade lämnats i en promemoria upprättad i december 2004 och vid två efterföljande möten, det ena i januari och det andra i december 2005. Av påskrift på promemorian framgick att det endast var fråga om ett utkast som inte var avstämt med skatteavdelningen på det revisionsföretag där Z var anställd. I anslutning till att promemorian presenterats beslutade A och B att genomföra aktieöverlåtelsen och gav Z i uppdrag att tillsammans med skatteavdelningen ta fram nödvändiga dokument. Emellertid var uppgifterna i promemorian ostridigt felaktiga genom att 3:12-reglerna inte hade beaktats vid skatteberäkningen. Samma fel förekom i den information som lämnades vid de efterföljande mötena. Den skatt som senare beslutades på grund av A:s och B:s taxeringar kom att överstiga den beräknade med totalt ca 1,6 milj. kr.

Nämnden fann att Z brutit mot god yrkessed genom att inte efter avstämning med skatteavdelningen ge sina uppdragsgivare A och B en korrekt skatteberäkning innan aktieöverlåtelsen verkställdes.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...