Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: FAR SRS disciplinnämnd: Revisor fick erinran för att ha brutit mot god sed

FAR SRS disciplinnämnds beslut den 10 januari 2008 (dnr 2/2007). Genom beslutet gavs revisorn Z en erinran. Bakgrunden var följande.

X AB ägdes av de fysiska personerna A och B. I början av januari 2005 överläts aktierna i X AB till det nybildade Y AB som också ägdes av A och B. Eftersom A och B var aktivt verksamma i X AB skulle vinst vid överlåtelsen beskattas enligt bestämmelserna om uppdelning på inkomstslagen kapital och tjänst (de s.k. 3:12-reglerna).

Överlåtelsen hade föregåtts av information från Z till A och B om de skattekonsekvenser transaktionen skulle komma att medföra. Information hade lämnats i en promemoria upprättad i december 2004 och vid två efterföljande möten, det ena i januari och det andra i december 2005. Av påskrift på promemorian framgick att det endast var fråga om ett utkast som inte var avstämt med skatteavdelningen på det revisionsföretag där Z var anställd. I anslutning till att promemorian presenterats beslutade A och B att genomföra aktieöverlåtelsen och gav Z i uppdrag att tillsammans med skatteavdelningen ta fram nödvändiga dokument. Emellertid var uppgifterna i promemorian ostridigt felaktiga genom att 3:12-reglerna inte hade beaktats vid skatteberäkningen. Samma fel förekom i den information som lämnades vid de efterföljande mötena. Den skatt som senare beslutades på grund av A:s och B:s taxeringar kom att överstiga den beräknade med totalt ca 1,6 milj. kr.

Nämnden fann att Z brutit mot god yrkessed genom att inte efter avstämning med skatteavdelningen ge sina uppdragsgivare A och B en korrekt skatteberäkning innan aktieöverlåtelsen verkställdes.