Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Branschfrågor i fokus i New York

I mitten av januari 2008 arrangerade de sex största internationella revisionsnätverken, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, Grant Thornton och BDO det fjärde årliga symposiet, Global Public Policy Symposium IV, om redovisning och revision i noterade företag. Denna gång i New York. Från Sverige deltog företrädare för revisionsbranschen och Revisorsnämnden.

Syftet var att tillhandahålla ett internationellt forum för utbyte av åsikter om hur man bäst kan samarbeta för att upprätthålla väl fungerande kapitalmarknader samt bidra till förbättringar i kvalitet, tillförlitlighet och tillgänglighet avseende finansiell information.

Den fråga som väckte störst intresse handlade om internationella redovisningsregler. Det fanns ett brett stöd hos alla parter, även amerikanarna, för en utveckling mot att International Financial Reporting Standards (IFRS) blir den redovisningsstandard som allmänt ska tillämpas, bland annat eftersom den är mer principbaserad än us GAAP som är regelstyrd.

Andra frågor som diskuterades var revisionskvalitet, komplexiteten i redovisningsstandarder, ett närmande mellan olika nationella och internationella regelsystem för redovisning och revision samt hur den framtida affärsredovisningen bör se ut.

Urban Engerstedt