Innehåll

Balans nr 3 2008

Skatt: Tålamod ger lägre skatt vid återflytt

En fråga som brukar komma upp i samband med att personer flyttar utomlands är: när kan vi flytta tillbaka till Sverige igen? Om man hör sig för bland skattekunniga kolleger så varierar svaren en hel del. Vissa säger att man måste vara borta över minst två årsskiften medan andra menar att flytta hem inom tre år är inte att tänka på. Frågan är om det överhuvudtaget finns stöd i lagstiftning eller praxis för att ange en viss minsta tidsgräns.

Den som vill upphöra att vara fullt skattskyldig i Sverige måste flytta härifrån. Något annat alternativ finns inte. Den som utvandrar från Sverige ska anmäla utflyttning till folk bokföringen och avregistrera sig hos Försäkringskassan. För att inte anses som fortsatt fullt skattskyldig i Sverige även efter det att man de facto har flyttat ut får man inte ha s.k. väsentlig anknytning till Sverige. I praktiken innebär det att man inte får ha kvar sin permanentbostad i Sverige, att hustru/man och minderåriga barn måste flytta med, eventuell näringsverksamhet i Sverige måste avvecklas samt att man måste skaffa sig en varaktig bosättning i det land man avser att flytta till. Bostaden i utlandet kan ägas, hyras eller disponeras på annan grund. Storlek och standard är av underordnad betydelse. Det måste dock vara fråga om en bostad i egentlig mening, inrättad för varaktigt boende och använd för detta ändamål.

Något krav på att man har blivit fullt skattskyldig i det nya bosättningslandet finns inte även om det naturligtvis är en stark presumtion för en varaktig bosättning. Däremot måste man kunna visa att man anses som bosatt i det främmande landet enligt dess övriga lagstiftning. Intyg om bosättningstillstånd, uppehållstillstånd, inskrivning i folkregister eller bestyrkt utdrag ur sådant register är exempel på handlingar som styrker bosättningen. Om allt detta är för handen kommer den fulla skattskyldigheten i Sverige att upphöra samma dag som flyttlasset går dvs. flyttar man ena dagen så är man begränsat skattskyldig från och med dagen efter. Samma princip gäller vid inflyttning till Sverige dvs. den fulla skattskyldigheten inträder från dagen för ankomsten hit.

För den som väljer att flytta tillbaka till Sverige ska återflyttning anmälas till folkbokföringen. Det innebär att en återflyttning genast blir känd för Skatteverket. Om man flyttar tillbaka till Sverige efter endast en kortare tid utomlands finns en betydande risk att Skatteverket inleder en granskning. Detta gäller särskilt personer som strax efter utflyttningen har avyttrat tillgångar som har stigit kraftigt i värde, som exempelvis ett utländskt bolag.

Ju kortare tid man varit bosatt utomlands desto större är risken för att bosättningen utomlands inte kommer att anses som tillräckligt varaktig vilket i sin tur kan innebära att man anses ha kvar väsentlig anknytning till Sverige. Det är den skattskyldige som under de fem första åren efter utflyttningen har bevisbördan för att man inte har kvar väsentlig anknytning till Sverige. Det är således man själv som måste kunna visa eller i vart fall göra sannolikt att bosättningen utomlands inte var en skenbosättning endast i syfte att undkomma svensk beskattning.

Man kan naturligtvis flytta tillbaka till Sverige relativt snabbt om man så önskar men då får det)vid utflyttningstillfället inte ha funnits någon avsikt att under överskådlig framtid flytta tillbaka. Ju kortare tid utomlands desto fler objektiva omständigheter bör finnas som visar på en varaktig bosättning utomlands. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att man köpt en permanent bostad, satt sina barn i en lokal skola, tagit fast anställning eller i övrigt varit aktiv i lokalt föreningsliv, etc. Det kan också finnas godtagbara skäl för en snabbare återflyttning än vad som annars skulle ha varit fallet som man inte kände till eller inte rimligen kunde förvänta sig vid utflyttningstillfället.

Det går enligt min uppfattning inte att generellt ange en viss kortaste tid för bosättning i utlandet. Som ofta får man göra en bedömning från fall till fall. Om man flyttat av skatteskäl och det står stora värden på spel och om det inte finns starka skäl för en återflyttning som man rimligen inte kunde räkna med vid utflyttningen bör man nog vänta i vart fall i fem år innan man flyttar tillbaka eftersom bevisbördan för om man har väsentlig anknytning till Sverige då övergår på Skatteverket. Frågan är om den som flyttar endast av skatteskäl har tålamod att vänta så länge.

Anders Blomgren är skattejurist hos BDO Nordic. Olika representanter för FAR SRS skattesektion skriver i varje nummer av Balans under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...