Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: Konsulter hjälper OMX att granska

Efter att Övervakningspanelen avskaffades förra året ansvarar Stockholmsbörsen/OMX och Nordic growth market (NGM) för att de noterade bolagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god redovisningssed. Finansinspektionen (FI) har dock det övergripande ansvaret. Tudelningen är en unik svensk modell. I övriga Europa är det motsvarigheten till FI som ensamt bär ansvaret. En tågordning som FI numera förespråkar.

– Man hänvisar till ägarbytet av OMX, förklarar Anders Ackebo, chef för Stockholms börsens övervakning. Han ser inga problem med att börserna, oberoende av ägare, står för granskning.

OMX har sedan tidigare en enhet som svarar för övervakning dels av handel, dels av bolag.

– Vi är duktiga på över vakning och har bra rutiner, förklarar Anders Ackebo och tillägger att man tar hjälp av utomstående IFRS-experter för att granska företagens redovisning. Dessa är dock konsulter till OMX som i sin tur fattar beslut och kommunicerar eventuella sådana till företagen. Detta skiljer dagens modell från tidigare då Panelen både granskade och hade kontakten med företagen.

Peter Malmqvist och Rolf Rundfelt – båda ingick i Panelen – var de utomstående konsulter som anlitades för granskning av 2006 års redovisningar. Hos OMX finns ytterligare fyra personer som arbetar med dessa frågor. Inför det jobb som ska göras med 2007 års redovisningar har man även gått ut till revisionsbyråer och frågat efter IFRS-kunniga personer. En sådan har kontrakterats för en begränsad tid. Och det kan enligt Anders Ackebo bli fråga om ytterligare någon person. Han vill dock inte avslöja några namn. Varför inte?

– Det är börsen som gör bedömningarna och bär ansvaret inför bolagen, inte experterna.

Anders Ackebo förklarar att inför beslut så har man också skapat möjlighet att lyssna till ”ett litet råd med personer som är duktiga på redovisning”. Han vill inte avslöja några namn här heller men säger att det rör sig om välrenommerade personer ”med kvalificerad erfarenhet från finansiell rapportering”.

2006 granskades mellan 60 och 70 årsredovisningar. Till detta kommer cirka 20 ettårsuppföljningar av bolag som noterats under 2006. De iakttagelser som gjorts faller inom ramen för tre kategorier (grupperna var ungefär lika stora):

  1. Iakttagelser som inte kräver ytterligare åtgärder.

  2. Iakttagelser som ”inte är riktigt bra” och kräver åtgärder i nästa årsredovisning.

  3. Iakttagelser som kräver ett svar från bolaget och där börsen sedan tar ställning till eventuella åtgärder.

– Som en sista åtgärd kan ärendet tas upp i Börsens disciplinnämnd. Där förekom mer det dock sällan redovisningsfrågor, säger Anders Ackebo.

I alla dessa fall sänder OMX ut brev till företagen. Från och med granskningen av 2007 års redovisningar så kommer brev även att sändas till de företag som ska granskas, för att meddela att en granskning är på gång.

– Det är meningen att alla bolag ska granskas minst en gång under en femårsperiod, förklarar Anders Ackebo.