Innehåll

Balans nr 4 2008

Noteringar: SIDA har utrett oegentligheter

I höstas presenterade Riksrevisionen rapporten ”Oegentligheter inom bistånd” om SIDA:s stöd till enskilda organisationer. Av rapporten framkommer att det rådde oordning i projekten, speciellt vad avsåg räkenskaperna, samt att det förekommit oegentligheter i fem fall och allvarliga indikationer på oegentligheter i ytterligare två fall. SIDA fick kritik för att detta inte upptäckts i det interna kontrollsystemet. Totalt granskades 15 biståndsprojekt i fyra länder i Afrika.

Med anledning av detta har SIDA genomfört en omfattande åtgärdsplan, bland annat har man gjort en oberoende utredning. Enligt denna finns det flera missförstånd i Riksrevisionens rapport. Utredningen tillbakavisar att biståndsmedel ska ha missbrukats. Däremot konstateras att det rådde oreda i räkenskaperna i flera fall. Det var dock endast i två fall man hittade oegentligheter. Det ena fallet gäller en revisor som inte fullgjort sin granskning och det andra gäller pengar (26 000 kr) som rapporterats som förbrukade till SIDA men behållits inom organisationen. Rapporten ”Utredning av misstänkta oegentligheter/fel i biståndsprojekt” finns att hämta på www.sida.se.