Innehåll

Balans nr 4 2008

Sammanfattning

  • I dag måste alla aktiebolag ha kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att knappt fyra procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång till den ordning som gällde före 1988.

  • I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas.

  • I dag är revisorn skyldig att granska – och i förekommande fall anmäla – hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det förekommit brott. Utredningen föreslår att dessa bestämmelser upphävs.

  • I dag väljs en revisor för fyra år. Utredningen föreslår att mandattiden kortas till ett år.

  • I dag måste det finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningen föreslår att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen och att de gamla bolagsordningsbestämmelserna om revision ska upphöra att gälla utan att bolagsstämman behöver fatta beslut om detta.

  • Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010.

  • Utredningens förslag beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar med 5,8 miljarder kronor om året – om ingen behåller revision.