Balans nr 4 2008

Särskilda yttranden

FAR SRS

”Vi anser att det förslag som nu läggs fram har fått en större omfattning än vad som rimligen varit meningen. Förslaget är heller inte som vi uppfattar det, underbyggt på det sätt som regeringens direktiv förutsatt” skriver Dan Brännström och Carina Bergman Marcus, FAR SRS, i ett särskilt yttrande till revisorsutredningen. De menar att det ”krävs mer tid för utredning och överväganden”. FAR SRS förespråkar gränsvärdena: nettoomsättning 3 mkr, balansomslutning 1,5 mkr och tre anställda. Man förespråkar en opt-out-lösning. Se Dan Brännströms debattartikel på sid. 6–7.

Företagarna, Svenskt näringsliv och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

”De små företagen kommer att få frihet att välja de redovisnings- och revisionstjänster de behöver” skriver Karin Berggren, Carl-Gustaf Burén och Fredrik Dahlberg i ett gemensamt särskilt yttrande. De siar om att utbudet på marknaden av dessa tjänster kommer att bli mer varierande och priserna lägre. De protesterar dock mot att Skatteverket ges nya kontrollmöjligheter, bl.a. skyldighet att för Skatteverket visa upp sin bokföring: ”... det finns en betydande risk för att de positiva effekterna av ett slopande av revisionsplikten går förlorade”. Så kan det enligt skribenterna bli eftersom företag ”... kan skrämmas till att behålla den lagstadgade revisionen trots att det egentligen inte är den tjänsten som företaget behöver”.

Skatteverket

Skatteverkets (SV) representanter i utredningen skriver att slopad revisionsplikt ”oundvikligen medför en ökning av såväl medvetna som omedvetna fel i företagens räkenskaper och därmed kommer också felen i deklarationerna att öka”. SV delar inte utredningens uppfattning att skatteintäkterna ”inte torde påverkas märkbart om revisionsplikten avskaffas i små företag”. Verket anser det vara positivt med de nya kontrollmöjligheter som föreslås – samtidigt som revisorerna kontroll försvinner. Man anser sig dock behöva anställa ytterligare cirka 160 årsarbetskrafter till en kostnad av 100 miljoner kronor. Skatteverket förespråkar samma gränsvärden som FAR SRS, dvs. nettoomsättning 3 mkr, balansomslutning 1,5 mkr och tre anställda. SV förespråkar en opt-out-lösning.

Svenska Bankföreningen och Bolagsverket

Representanterna från Bankföreningen och Bolagsverket (BV) vill slopa föreslagna övergångsregler för anmälan av revisor till BV Man anser att det annars finns ”en risk för att den som tar del av informationen i registret kan vilseledas ifall bolaget skall ha revisor eller inte”.

Ekobrottsmyndigheten

Katarina Holmberg från Ekobrottsmyndigheten (EBM) skriver att hon inte delar utredningens uppfattning ”att revisorns betydelse för bekämpning av ekonomisk brottslighet är marginell”. Hon menar att ”utredningen fäst för stor vikt vid att effekterna inte är direkt mätbara och därför inte tagit till sig de positiva erfarenheter på området som bl.a. Ekobrottsmyndigheten redovisat”. EBM föreslår liksom FAR SRS och SV gränsvärden: nettoomsättning 3 mkr, balansomslutning 1,5 mkr och tre anställda. EBM förespråkar en opt-out-lösning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...