Balans nr 4 2008

Revisorn förlorade mot städbolaget – igen

FAR SRS chefsjurist förvånad: Jag trodde att hovrätten skulle fria revisorn

Revisorn från Ernst & Young lyckades inte förmå Svea hovrätt att ändra domen. Han dömdes i stället, åter igen, att betala fem miljoner kronor i skadestånd till sin förra klient för att han inte upptäckte och slog larm om att ekonomichefen förskingrade betydande belopp ur kassan. Domen har överklagats till Högsta domstolen.

Svea hovrätt friade, precis som Stockholms tingsrätt, revisorn på sju punkter men fällde på en.

Rätten anser att revisorn borde ha reagerat när det på papperet välmående bolaget Städkompakt fick en betalningsanmärkning, inte för att det var ett tecken på brottslighet utan för att det visade på en brist i de interna rutinerna. Genom att lita på ekonomichefens förklaringar istället för att själv kontakta Skatteverket bröt revisorn, enligt domen, mot god revisionssed.

FAR SRS chefsjurist Urban Engerstedt är förvånad över domen.

– Jag trodde att hovrätten skulle fria revisorn helt. Resonemanget innebär att rätten ställer väldigt långtgående krav på revisorn, säger han.

Balans har tidigare berättat om målet (se Balans nr 10/2006). Genom att förfalska olika dokument lyckades Städkompakts tidigare ekonomichef under flera år förskingra betydande belopp ur bolagets kassa, sammanlagt 20 miljoner kronor. Brottet uppdagades för sex år sedan.

Ekonomichefen dömdes till fängelse men de tre ägarna, som även utgör bolagets ledning, valde att gå vidare och kräva skadestånd från revisorn.

Skarpare argument i hovrätten

För två år sedan hölls förhandlingarna i tingsrätten och i februari i år var det dags för Svea hovrätt.

Huvudförhandlingarna tog tre dagar. Parternas argument var desamma som i den lägre instansen men tydligare och vassare.

Revisorns försvar gick ut på att revisionen inte var perfekt men absolut inte så dålig att den stred mot god revisionssed.

Hans ombud Lars Edlund från Grönbergs advokatbyrå ställde i sin slutplädering följande retoriska fråga till rätten.

– Vad är god revisionssed, är det den revision som normalt utförs eller är det revision som den allra mest noggranna revisorn utför?

Lars Edlund fortsatte på samma linje när han försvarade sin klient mot anklagelserna att han genom att basera sin revision på kopior brutit mot god revisionssed.

– Vad är original i dagens samhälle, frågade Lars Edlund rätten och svarade sedan själv.

– Även datautdrag är original. Städkompakts ombud Jan Lindén från advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén efterlyste flera gånger dokumentation.

– Skyldigheten för revisorn att doku mentera vad han gör är väldigt central i det här målet. Revisorn förlitade sig på att den interna kontrollen i bolaget var god men en preliminär bedömning är aldrig tillräcklig utan alla internkontroller måste vara doku menterade, upplyste han rätten om.

I slutpläderingen gjorde Jan Lindén en poäng av att Ernst & Young vägrat att lämna ut revisionsakten, trots motpartens begäran.

– Om revisionen var så bra: varför visar de inte upp dokumenten?

Svaret han fick från sin motpart Lars Edlund var att revisionsakten är en företagshemlighet som bara lämnas ut om det är absolut nödvändigt.

– Det finns inget där som bolaget behöver för sin bevisning, hävdade Lars Edlund.

Under vägen fram till slutpläderingarna hördes ett antal inkallade vittnen.

Granskade förfalskade underlag

När ekonomichefens förskingring uppdagades lämnade Ekobrottsmyndighetens revisor Henrik Lundin in en anmälan till Revisorsnämnden. I hovrätten berättade han varför.

– Vi konstaterade att bolaget trots att ekonomichefen förskingrat stora belopp under en lång tid hade haft rena revisions berättelser. Det framgick också att revisorn granskat förfalskade underlag. Efter att ha diskuterat saken med mina kollegor så ville vi ha svar på hur mycket en revisor i revisionen får lita på uppgifter från en aktör, svarade Henrik Lundin.

Anmälan till Revisorsnämnden resulterade inte i någon disciplinär åtgärd.

Domen ändrar inget

Även om domen förvånar många i revisorsbranschen är det, enligt Urban Engerstedt, ingen principiellt sett betydelsefull dom.

– Jag ser ingen anledning för revisorskåren att ändra sin tolkning av vad god revisionssed är. Som revisor måste du i de flesta fall utgå från att bolagets företrädare har ärliga avsikter, säger han.

Det innebär att revisorer, enligt Urban Engerstedt, helt enkelt får leva med risken att krävas på skadestånd för liknande företeelser.

– Då är det bra att det finns ansvarsförsäkringar, konstaterar han.

Revisorns ombud var direkt efter domen besviken.

– Vi ansåg att vi hade goda rättsliga grunder för att överklaga, sade Lars Edlund.

Städkompakts vd var glad.

– Domen visar att ett fel begåtts mot oss.

Strax innan artikeln gick till tryck meddelade han att bolaget ändå beslutat sig för att överklaga domen till Högsta domstolen.

– Vi anser fortfarande att det är dålig revisionssed att under sex år utföra revisionen på enbart kopior trots att originalen låg i rummet bredvid, säger vd:n.

Lars Edlund säger till Balans att det ”inte är osannolikt att vi beslutar oss för att överklaga”.

Margaretha Levander

Bakgrund: Ekonomichefen förfalskade dokumenten

För drygt fyra år sedan uppdagades det att ekonomichefen, som även var delägare och satt i styrelsen, gått bakom ryggen på de tre andra ägarna. Det var i samband med en offentlig upphandling av städtjänster som det kom fram att det på papperet välmående städföretaget hade ett flertal betalningsanmärkningar och betydande skatteskulder. Det visade sig senare att ekonomichefen systematiskt fifflat med bokföringen samt visat upp förfalskade kopior av olika dokument för styrelsen och revisorn. Det förskingrade beloppet uppgick till mer än 20 miljoner kronor. En stor del av pengarna hade ekonomichefen investerat i USA.

Ekonomichefen dömdes till fyra års fängelse för grov förskingring, bokföringsbrott och urkundsförfalskning. Efter domen har han betalat tillbaka en mindre del av det förskingrade beloppet men största delen är och förblir sannolikt borta.

Många av Städkompakts kunder har som rutin att varje eller vartannat år begära in nya offerter. Företag med ekonomiska problem har svårt att hävda sig. Till följd av skulder och betalningsanmärkningar var det också omöjligt att marknadsföra sig hos nya kunder och att delta i offentliga upphandlingar.

Efter avslöjandet tappade Städkompakt därför en stor del av sina uppdrag och tvingades säga upp personal.

Städkompakts anklagelser mot revisorn och domstolens bedömning

 1. Revisorn har inte på ett korrekt sätt bildat sig en uppfattning om bolaget. Hovrätten anser inte att revisorn haft anledning att utgå från att det fanns risk att en av bolagets ställföreträdare skulle förskingra pengar. – Ej bifall.

 2. Revisorn har under de år han varit ansvarig för revisionen inte förändrat metoden för revisionen vilket gjorde att den var lätt att förutse för ekonomichefen.

  Hovrätten har inget direkt resonemang omkring den punkten i domskälen men konstaterar att revisorn använt sig av den vedertagna stickprovsmetoden. – Ej bifall.

 3. Som underlag för revisionen har revisorn endast använt sig av kopior av kontoutdrag i stället för att kontrollera direkt med banken och skattemyndigheten.

  Hovrätten konstaterar att det varken i tidigare praxis eller i uttalanden ifrån revisors-| organisationer går att få något tydligt svar på frågan om det är förenligt med god revisionssed att granska kopior. – Ej bifall.

 4. Revisorn har inte kontrollerat innehållet i olika dokument frän tredje man.

  Samma motivering som punkt 1. – Ej bifall.

 5. Revisorn har inte kritiskt granskat den information han fått från bolaget. Hovrätten anser inte att revisorn brutit mot god revisionssed genom att inte kritiskt granska den information och de dokument han fick från bolagets ekonomichef, i huvud sak samma motivering som punkt 1. – Ej bifall.

 6. Revisorn har inte beaktat att ekonomi chefen ensam disponerade över bolaget bokföring.

  Hovrätten tar inte specifikt upp den punkten i domskälen. – Ej bifall.

 7. Revisorn har inte försäkrat sig om att bola gets interna kontroll fungerat.

  Tingsrätten konstaterade att de fyra delägarna arbetade på ledande befattningar t bolaget och att den interna kontrollen därför måste ha framstått som god.

  Hovrätten har inget ytterligare resonemang utan säger sig dela tingsrättens uppfattning. – Ej bifall.

 8. Revisorn kontrollerade inte, trots en betalningsanmärkning, bolagets konto hos skattemyndigheten.

  Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att betalningsanmärkningen borde ha fungerat som en varningssignal om det fanns brister i företagets rutiner. – Bifall.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...