Balans nr 4 2008

Trenden fortsätter – färre gör revisorsprov

Ny statistik från Revisorsnämnden

Antalet tentander på Revisorsnämndens (RN) prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen minskar för andra året i rad. Det påverkar RN:s ekonomi negativt. I slutet av februari lämnade man in sin årsredovisning för 2007 och sitt budgetunderlag för 2009 till regeringen. RN:s chef Peter Strömberg kommenterar här vissa uppgifter och berör även en del framtidsfrågor.

Revisorsnämndens hemsida har varit en av de stora satsningarna 2007 och det har lagts ned avsevärda resurser både i form av personalens tid, konsulthjälp och tekniska installationer. Nu kan den både layoutmässigt och tekniskt möta de krav på offentliggörande av vissa registeruppgifter och annat som det nya revisorsdirektivet ställer.

Verksamhetsresultat och personal

Precis som prognosticerat gick RN med ett negativt resultat 2007. Underskottet i verksamheten blev en knapp miljon kronor. I budgetunderlaget för året hade vi räknat med en ännu större förlust. Det ekonomiska resultatet beror inte på en enskild avgränsbar faktor utan är hänförligt till både intäkts- och kostnadssidan. Vi kan konstatera att vi har haft höga personalkostnader under 2007. För första gången på länge har personalkvoten varit helt fylld, dvs. vi har haft i genomsnitt 21 anställda och har utväxlat 21 årsarbetskrafter. Det betyder att statistiskt sett har vi inte haft några vakanser under året, utan alla avgångar och ledigheter har omedelbart täckts av nyrekryterad personal. Mot de höga personalkostnaderna står emellertid minskningar av de allmänna driftskostnaderna.

Den viktigaste förklaringen till resultatet är dock fortfarande intäktssidan. Examensverksamhetens intäkter är för låga just nu. Dessa är också besvärliga att prognostisera. De uppgifter vi har tyder dock på en fortsatt låg tillströmning till examensproven under 2008. Eftersom avgiften är hög slår redan en mindre nedgång i antalet tentander igenom kraftigt på den totala intäktssidan. Samtidigt tyder uppgifterna från de stora revisionsbyråerna på att en liten återhämtning kan väntas 2009. Vi vill därför inte nu ändra provavgifterna utan måste ha is i magen. Däremot måste avgifterna för tillsynsverksamheten ses över under 2008.

Examensproven rationaliseras

Vi jagar alltid kostnader för provverksamheten. Examensrådet har rationaliserat sin verksamhet och skurit ned på antalet sammanträden. Vi kommer 2008 att införa nya tekniska hjälpmedel för att lämna in proven. Fr.o.m. 2008 års prov kommer också revisorsexamen och högre revisorsexamen att skrivas samtidigt, i samma lokaler. Det betyder att det inte längre kommer att vara möjligt att avlägga båda proven i samma provomgång. Det innebär en försämring av servicen mot dem som velat utnyttja den möjligheten, men det måste vägas mot den stora rationaliseringsvinst som ligger i att förkorta den sammanlagda provtiden under ett år med flera dagar.

Tabell 1. Provdeltagande och resultat 2005–2007

2007

2006

2005

Antal tentander

Revisorsexamen

Högre revisorsexamen

Revisorsexamen

Högre revisorsexamen

Revisorsexamen

Högre revisorsexamen

totalt

284

115

319

 95

357

140

med godkänt resultat

165

 68

171

 47

178

 63

Andel godkända (%)

 58

 59

 54

 50

 50

 45

Examination, godkännande och auktorisation

Examensprov har genomförts i Stockholm och Göteborg i maj och december. Decemberprovet för revisorsexamen kunde dessutom skrivas i Malmö. I tabell 1 kan man se hur många tentander som vi hade och hur många som klarade provet.

Även om examensverksamheten bereder oss bekymmer när det gäller ekonomin och möjligheterna att planera intäktsnivån så ser vi glädjande nog att tendensen när det gäller provresultaten är den önskvärda. RN:s ambition är att försöka hålla provens svårighetsgrad på en sådan nivå att andelen tentander som klarar proven över tiden ska ligga på cirka 60%. Av siffrorna i tabellen kan man se att utvecklingen går mot att en större andel klarar sig i båda proven. I tabellen visas dock bara de sammanlagda resultaten från båda provtillfällena respektive år. Resultaten varierar en del, åtminstone när det gäller revisorsexamen. Den ganska snygga genomsnittssiffran för revisorsexamen 2007 döljer att det var omkring 75% av tentanderna som klarade vårprovet, medan blygsammare 50% kom upp till godkänt resultat på höstprovet. Inte desto mindre verkar utvecklingen gå åt rätt håll. Det är en bra och önskvärd utveckling, som jag hoppas håller i sig.

Tabell 2. Löpande kvalitets kontroll 2005–2007

2007

2006

2005

Antal granskade revisorer

943

846

771

Öppnade disciplinärenden

 18

  5

  7

Revisorer som vägrat kontroll

  4

  1

  5

Tabell 3. Antal öppnade och avgjorda disciplinärenden 2004–2006

2007

2006

2005

Öppnade

142

113

150

Avgjorda

140

139

164

Tabell 4. Balanserade tillsynsärenden 2005–2007

2007

2006

2005

Öppna tillsynsärenden

195

167

198

varav disciplin

108

 99

125

varav övrig tillsyn

 87

 68

 73

Tabell 5. Disciplinärendenas ursprung 2005–2007

Anmälare

2007

2006

2005

Egenintierade

  45

  26

  38

varav från SUT

 (12)

 (13)

 (14)

varav från kvalitetskontroll

 (18)

  (6)

  (7)

Skatteverket

  26

  33

  42

Klient

  35

  18

  33

Övriga (Ekobrottsmyndigheten, kronofogde m.fl.

  36

  36

  37

Summa öppnade disciplinärensen:

 142

 113

 150

I årsredovisningen kan man se att det totala antalet revisorer håller sig ganska konstant. En svag nedgång, mellan en halv till en procent, har skett de senaste åren. Vid slutet av 2007 hade vi 4 108 revisorer i riket. Kommer vi att ha lika många kvar i framtiden?

Tillsyn

RN bedriver sin tillsyn genom att handlägga s.k. disciplinärenden som kan initieras genom anmälningar, genom uppsökande verksamhet, främst den systematiska uppsökande tillsynen (SUT), och genom att RN tar andra tillsynsinitiativ som kan leda till disciplinärenden. RN bedriver vidare tillsyn genom kvalitetskontrollverksamheten och genom att lämna förhandsbesked i frågor om revisorers oberoende. Tillsynsverksamheten är precis som tidigare år den dominerande uppgiften.

Löpande kvalitetskontroll

Den löpande kvalitetskontrollen är ett viktigt inslag i tillsynsverksamheten. Av tabell 2 framgår hur många revisorer som på ett eller annat sätt blivit kvalitetskontrollerade på det sätt som följer av avtalet mellan RN och FAR SRS. Av tabellen framgår också hur många disciplinärenden som öppnats av RN på grund av en anmälan från FAR SRS. År 2007 var siffran markant högre än tidigare år. När vi förhandlade om avtalet som utformar systemet hade både RN och organisationerna en föreställning om att man bara skulle få se någon enstaka disciplinanmälan per år. Jag har kommenterat detta förut och sagt att redan de fem till sju anmälningar som då förekom var fler än väntat, men ändå egentligen positivt eftersom det visade att systemet inte släpper igenom dåligt revisionsarbete. Dagens höga siffra pekar naturligtvis på samma sak, men oroar ändå lite eftersom ökningen är så stor i förhållande till den tidigare lägre och jämna nivån. Vi kommer att följa den här utvecklingen noga.

Disciplinärenden

Om vi tittar närmare på disciplinärendena ser vi att lika många ärenden som inkom också avgjordes, se tabell 3. Förhållandet mellan inkomna och avgjorda ärenden får dock inte förskjutas ytterligare så att avsevärt färre ärenden avgörs än vad som kommer in. Då kommer balanserna, dvs. högen av oavgjorda ärenden, att växa sig stor och det vill vi inte. Vi ser redan i jämförelse med år 2006 att balanserna av disciplinärenden har vuxit något, se nedan.

I tabell 4 visas hur många balanserade tillsynsärenden som fanns vid utgången av de senaste tre åren. Denna uppgift har inte tidigare rapporterats i årsredovisningen utan det sker första gången nu. Övrig tillsyn döljer SUT-ärenden och kvalitetskontrollärenden, förfrågningar och något enstaka förhandsbesked. De balanserade disciplinärendena ökade som nyss nämnts 2007. Det är inte någon oroväckande ökning. Den kan förklaras med att hösten 2007 ägnades åt att ta ett ordentligt tag i de äldsta och mest komplicerade och omfattande ärendena, av vilka ett gott antal avgjordes i november och december.

Jag brukar ofta säga att det är önskvärt med en stor andel egeninitierade ärenden, dvs. sådana som genererats av oss själva eller i kvalitetskontrollverksamheten. År 2007 har den andelen ökat, vilket man kan se av tabell$. Skälet till att RN tycker att det är en bra utveckling är naturligtvis att de egeninitierade disciplinärendena har sin grund i sådan verksamhet som är inriktad mot områden som vi prioriterar. Anmälningar är mer slumpmässiga och behöver inte alltid spegla de förhållanden som är de viktigaste att rikta uppmärksamheten mot. ”Having said that...” brukar engelsmännen säga när de sagt en sak och sedan genast vill hävda motsatsen; Jag menar att anmälningar speglar intressenternas missnöje med revisorers arbete och ska därför tas på största allvar. Det har också flera gånger hänt att en anmälan har öppnat våra ögon för saker som vi sedan har följt upp bredare med egna initiativ.

Vi vänder nu blicken mot de disciplinära åtgärderna. En sammanställning av vilka disciplinära åtgärder som har beslutats under 2007 och de närmast föregående åren finns i tabell 6.

Tabell 6. Disciplinära åtgärder 2005–2007

Disciplinär åtgärd

Godkända revisorer

Auktoriserade revisorer

Revisionsbolag

Totalt

2007

Upphävande

 5

 5

 0

10

Varning samt straffavgift

 0

 0

 0

 0

Varning

20

22

 0

42

Erinran

 5

 8

 1

14

Totalt

30

35

 1

66

2006

Upphävande

 4

 1

 0

 5

Varning samt straffavgift

 0

 0

 0

 0

Varning

19

18

 0

37

Erinran

 4

12

 0

16

Totalt

27

31

 0

58

2005

Upphävande

 9

 3

 0

12

Varning samt straffavgift

 1

 0

 0

 1

Varning

13

15

 0

28

Erinran

 9

 8

 1

18

Totalt

32

26

 1

59

Av 140 avgjorda disciplinärenden ledde 66 till en disciplinär åtgärd, vilket är cirka 47%. Tidigare år har den siffran legat mellan 35 och 40%. Om detta är ett trendbrott eller en tillfällighet låter sig inte avgöras ännu. Det kan dock hänga hop med att det har varit fler egeninitierade disciplinärenden, och sådana öppnas i princip inte om det inte kan förväntas att utredningen leder till en disciplinär åtgärd. Fortfarande är det dock så att de flesta disciplinärenden skrivs av utan att de leder till kritik av revisorn. Relationen mellan de disciplinära åtgärderna är i stort sett densamma som tidigare år. Överklagandefrekvensen låg 2007 på 29%, dvs. 19 beslut om disciplinär åtgärd Överklagades.

Tabell 7. SUT-verksamheten 2007

Antal ärenden inom respektive projekt 2007

SUT-projekt

Öppnade

Avslutade

Varav till
disciplin

1. Ej medlem i FAR SRS

 0

 1

 1

2. Stora revisionsuppdrag/revisionsbyråer

 7

 8

 1

3. Övertagen kvalitetskontroll

 4

 3

 2

4. Revisor med stort antal uppdrag

10

 7

 4

5. Tveksamheter vid förnyelse

 1

 2

 1

6. Revisor som tidigare erhållit varning

 4

 5

 2

7. Övriga

 6

 6

 1

Totalt inom samtliga projekt:

32

32

12

Systematisk uppsökande tillsyn (SUT)

År 2007 öppnades 32 SUT-ärenden och avslutades lika många. Av dessa överfördes 12 ärenden till disciplinhandläggning, se tabell 7. Om man ser till den tid och de resurser som läggs ned delar SUT-verksamheten upp sig huvudsakligen i två områden. Det ena är den traditionella SUT:en som riktar in sig mot enskilda revisorer. Den andra är det vi brukar kalla för stor-SUT och är inriktad främst mot de största revisionsbyråerna och dem som reviderar börsnoterade bolag. Den traditionella SUT:en har 2007 till stor del ägnats åt revisorer med ett mycket stort antal uppdrag. Urvalskriteriet är 250 uppdrag som ordinarie revisor i aktiva bolag. Den oro över vad detta SUT-projekt skulle avslöja som jag gav uttryck för i Balansartikeln om årsredovisningen för 2006 (se Balans nr 4/2007) har dessvärre visat sig vara befogad. Antalet öppnade disciplinärenden som emanerar ur detta projekt ligger högt över genomsnittet för andra SUT-projekt. I ett par fall har vi under året dessutom kunnat konstatera att revisorer som fått en allvarlig disciplinär åtgärd på grund av brister i revisionsarbetet också har haft många uppdrag (enligt det nyss nämnda urvalskriteriet), även om just detta förhållande inte har varit det som föranlett RN:s granskning. Det verkar alltså finnas ett kvalitetsproblem med revisorer som utan att ha en ordentlig organisation runt sig åtar sig många uppdrag. Uppdragen riskerar i många – men inte i alla – fall att bli misskötta.

SUT-projektet som syftade att granska de revisorer som inte är medlemmar i FAR SRS kommer att upphöra i och med att inga nya ärenden öppnats i det projektet. Tillsynen sker istället inom ramen för RN:s återkommande kvalitetskontroll.

Arbetet med stor-SUT har fortsatt under 2007 och RN har under året också granskat några revisorer utanför de största revisionsbyråerna med enstaka uppdrag i noterade bolag. Vi räknar med att under 2008 bygga ut stor-SUT-verksamheten till en fullödig återkommande kvalitetskontroll för dem som utför revision av företag av allmänt intresse. Färden mot det målet har inletts. RN hoppas att börja genomföra nödvändiga nyrekryteringar inom kort.

Handläggningstider

RN:s handläggnings tider är inte så korta som vore önskvärt. Inte sedan 2004 har fler än 25% av ärendena varit öppna mer än 18 månader vid tidpunkten för avgörandet. Under årets sista två månader avgjordes ett stort antal riktigt gamla ärenden. Det är därför målsättningen att inte fler än 10% av antalet avgjorda ärenden får vara äldre än två år inte uppfylldes. Se tabell 8. Alla kvarvarande ärenden som är äldre än två år kommer dock att avgöras under första halvåret i år. Då har vi gjort rent hus med de äldsta ärendena och i princip ska inga fler ärenden få bli så gamla som två år innan de avgörs. Något enstaka ärende kan dock på grund av att andra myndigheters avgöranden måste avvaktas eller av liknande godtagbara skäl tillåtas bli äldre än två år, men detta ska nu höra till de absoluta undantagen. RN:s handläggningstider måste dock kortas ytterligare. Detta är allra viktigast för den som är föremål för en utredning hos RN, vilket är en påfrestande och oangenäm situation för en revisor. Men även för RN:s egen del och för tillsynen i stort är det angeläget att ha en snabb handläggning. Ett skäl till detta är att om handläggningstiden drar ut på tiden kan handlingsfriheten i valet av disciplinär åtgärd gå förlorad.

Tabell 8. Handläggningstid för avgjorda disciplinärenden 2007

Disciplin

Totalt

Handläggningstid

<12 mån

>12 mån

>18 mån

>24 mån

Antal ärenden

  90

 15

 13

 22

140

i % av totalen

  64,3%

 10,7%

  9,3%

 15,7%

100%

Internationellt engagemang

RN deltar aktivt och engagerat i EU-arbetet på området. RN har representanter i både EGAOB (European Group of Audit' Oversight Bodies) och i den undergrupp som arbetar med att införliva ISA-standarderna i EG-rätten. RN har också varit med i IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) ända sedan starten i Paris för två år sedan. Här sker framför allt det globala erfarenhetsutbytet när det gäller kvalitetskontroll av revision i större företag. Vid IFIAR:s möten sker också ett värdefullt erfarenhetsutbyte med internationella sammanslutningar av tillsynsorgan på finansmarknads-, bank-, och försäkringsområdena, vilka alla har ett stort intresse av revision och av att tillsynen på det området utvecklas. Samarbetet mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna sker naturligtvis i de större internationella sammanhang där vi alla verkar, men RN träffar också regelbundet sina nordiska systerorganisationer. Dessa möten är värdefulla och viktiga avstämningspunkter till hjälp för oss både i nationella och internationella frågor.

Framtiden

Revisorsbranschen i Sverige och revisorstillsynen står inför stora förändringar. Om man ser till RN:s och revisorstillsynens framtid finns det två parallella rörelser som delvis motverkar varandra. Den ena är den internationella trenden mot en betydligt striktare kvalitetskontroll av dem som reviderar bolag av allmänt intresse. Detta avspeglas i 2006 års revisorsdirektiv, det avspeglas i den rekommendation om kvalitetskontroll av revisionen av företag av allmänt intresse som Kommissionen håller på att utarbeta, det avspeglas i den internationella standard på detta område som håller på att utformas av ett antal stora tillsynsorgan såsom FRC i Storbritannien, PCAOB i USA, IRBA i Sydafrika och CPAAOB i Japan och det avspeglas tydligt i den diskussion som förs i internationella forum och sammanslutningar av tillsynsorgan över både finansmarknad och revisorer. Allt detta pekar tydligt och klart på att RN:s verksamhet på detta område måste utökas och fördjupas, vilket ofrånkomligen leder till en expansion av RN.

Samtidigt påverkas omfattningen av RN:s framtida uppgifter av hur revisorskåren förändras till följd av de framtida inskränkningarna i revisionsplikten. Ingen vet ännu hur den slutliga regleringen blir. De tänkbara scenarierna varierar mellan att revisionsplikten slutligen avskaffas för cirka 96% av aktiebolagen ned till att omkring 50 % av dem undantas. Den större förändringen kommer säkerligen att innebära en avsevärd minskning av antalet revisorer i framtiden medan den mindre förändringen förmodligen inte kommer att ha någon speciellt stor inverkan på revisorskårens storlek. RN påverkas ordentligt av om antalet revisorer kommer att minska. Det påverkar våra intäkter i alla delar och det påverkar utformningen av vår tillsynsuppgift om de flesta småföretagsrevisioner skulle försvinna.

Mot den nyss nämnda expansionen av RN står alltså en utveckling som av allt att döma drar i motsatt riktning. Problemet är dock att den sistnämnda inte går att kvantifiera ännu. Utredningen om revisorer och revision har lagt sitt delbetänkande om revisionspliktens avskaffande när denna artikel publiceras. Och förslaget är kontroversiellt. RN får alltså bereda sig på att först utöka sin verksamhet, vilket är ofrånkomligt och ligger nära i tiden, för att därefter inta beredskap för att justera sig neråt i takt med att revisorskåren kan komma att krympa.

Livet är spännande även för en tillsynsmyndighet.

Peter Strömberg, Revisorsnämnden

Fotnot

Både årsredovisning och budgetunderlag finns tillgängliga på www.rn.se.