Balans nr 4 2008

Appendix

Numeriskt exempel

Scenariot är förvärv av tillväxtföretag med betydande ”mjuka” kostnadsförda investeringar och således stora dolda immateriella tillgångsvärden utöver SIM. Företaget förväntas ha en hög övernormal räntabilitet på det egna kapitalets verkliga värde under några inledande år. Bortom den s.k. horisonten förväntas endast normal räntabilitet på E(V). Exemplet bygger på följande antaganden (alla belopp i MSEK).

 • Eo(B) = 1000

  Eo(K) = 1 900

  Eo(V) = 3 000

  E(V) antas konstant vara = 3 x E(B)

 • Förväntad räntabilitet efter skatt på verkligt eget kapital:

  år 1–3 14% varav 6% är övernormal räntabilitet

  år 4–6 12% varav 4% är överräntabilitet

  efter år 6 normal räntabilitet = 8%

 • Utdelning = 50% av verklig vinst

 • Skillnaden mellan E0(K) och E0(B), dvs. 900, antas genom avskrivning eller på annat sätt periodiseras med 50 per år. Vinsten på koncernnivå blir därmed 50 mindre än på bolagsnivå så länge periodiseringarna fortgår.

 • Eo(DV) = 3 800 = diskonterat värde av framtida utdelningar med 8% som diskonteringsränta = Eo(V) + diskonterat värde av den övernormala delen av framtida verkliga vinster. (Beloppet är avrundat.)

På basis av ovanstående antaganden kan vi ex ante beräkna

 1. framtida utdelningar och deras tillväxt

 2. värdet på de olika kapitalmåtten år 1, år 2, osv.

 3. framtida vinster relaterade till de olika kapitalmåtten

 4. förändringar i värdet av äkta och oäkta goodwill

Resultatet av sådana beräkningar för år 1 och år 6 framgår av vidstående tabell.

Kommentarer till tabellen

 • År 1 ökar värdet av GW(OÄ) (+190) mer än värdet av GW(Ä) faller (–120).

 • Ingen nedskrivning erfordras år 1

 • Ett skyddsnät = 70 skapas, eftersom uppskrivning av goodwill ej är tillåten.

 • Om uppskrivning varit tillåten, skulle vinst på rad 2 ha ökat till 300 = den ekonomiska vinsten på rad 4. Samma vinst erhålls om verklig vinst på rad 3 (420) reduceras med avskrivning av äkta goodwill (120). Med ekonomisk vinst som riktmärke blir redovisad vinst på koncernnivå (rad 2) mer missvisande än på bolagsnivå (rad 1). Vinsten på bolagsnivå men ej på koncernnivå växer i samma takt som den verkliga vinsten.

Efter sex år är det ackumulerade värdet av skyddsnätet 2 318 –1900 = 418. Därefter ökas värdet med hela ökningen av oäkta goodwill. En oförutsedd minskning av det ekonomiska värdet i slutet av år 6, medför en nedskrivning om minskningen är större 418.

År 1

1/1

31/12

Förändring

Utdelning

Vinst

Räntabilitet

1) E(B)

1 000

1 070

+  70 (7%)

2101

280

28 %

2) E(K)

1 900

1 9202

+  20

210

230

12 %

3) E(V)

3 000

3 210

+ 210 (7%)

210

420

14 %

4) E(DV)

3 800

3 8903

+  90

210

300

 8 %

5) GW(Ä (4–3))

  800

  680

– 120

6) GW(OÄ) (3–2)

1 100

1 290

+ 190

7) GW (4–2)

1 900

1 970

+  70

År 6

1) E(B)

1 3764

1 458

+  82

247

329

24 %

2) E(K)

2 0265

2 058

+  32

247

279

14 %

3) E(V)

4 1284

4 376

+ 248

247

495

12 %

4) E(DV)

4 280

4 3767

+  96

247

343

 8 %

5) GW(Ä)

  152

    0

– 152

6) GW(OÄ)

2 102

2 318

+ 216

7) GW

2 254

2 318

+  64

50% av vinsten på rad 3.

1070 + 900–50

1,08x3800–210

Ökar med 7% år 1–3 och därefter med 6% per år.

1 900 plus ökningen av E(B); 376 minus 5 x 250.

Ökar med 7% år 1–3 och därefter med 6% per år.

Vinsten år 7 är 8% av 4 376 enligt rad 3. Utdelningen är hälften av denna vinst och förväntas varje år växa i takt med det egna kapitalet, dvs. med 4% under evig tid. Det till början av år 7 diskonterade värdet av dessa utdelningar är 4 376.