Balans nr 5 2008

Noteringar: Det var då...

När förvaltningsrevisionen utvidgades

Förvaltningsrevisionen debatterades på FAR-dagen 1981. ”Sällan har så stort intresse ägnats ett område” konstaterade Balans. En panel diskuterade FAR revisionskommittés utkast till rekommendationer om förvaltningsrevision – som innebar en utvidgning. En fråga var om det enligt aktiebolagslagen är en plikt för företagsledningen att ha ett bra system för planering och kontroll samt att ha en god uppfattning om vilka risker företaget är utsatt för i sin verksamhet. Bertil Edlund deltog i debatten från revisorskåren. Han påpekade att få företagsledare ”borde vara tveksamma till kravet på att de skall ägna sig åt planering och kontroll. Risken är snarare att revisorerna ställer överdrivna krav på formalism när det gäller planeringsinstrument”. Paul Berger, Kommerskollegium (dåtidens tillsynsmyndighet för revisorer) såg ett principiellt problem med utvidgad förvaltningsrevision; ”Om man bestämmer sig för att revisorn skall granska företagsledningens system för planering och kontroll, kommer man genast in på frågan om revisorn kan, så som idag sker i stor utsträckning, hjälpa till med utformningen av systemen ... Här föreligger en konflikt ...”