Innehåll

Balans nr 5 2008

SME/SMP-frågor: Nya timkrav på revisorn

I dagarna har etapp 3 i utredningen om revisorer och revision påbörjats. Inför detta arbete har Bo Svensson gett uttryck för en vilja att arbeta för att revisorernas oberoenderegler anpassas till de små företagens behov. Hela utredningen har sin grund i EU:s strävan att stärka konkurrenskraften för de Europeiska företagen, vilket ju även bör inkludera revisorernas företag. Harmoniseringen av regelverken inom unionen innebär att t.ex. danska revisorer kan komma att erbjuda svenska företag olika tjänster och därför är det viktigt att de svenska revisorerna får samma spelregler som de danska revisorerna.

Vad inryms då i ”de små företagens behov”? Ett övergripande behov som egentligen gäller för hela näringslivet, är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetensen och säkerställa återväxten inom den svenska revisorskåren. För att uppnå detta måste vi lätta på de svenska oberoende- och jävsreglerna. Dessutom måste reglerna för revisorns anställningsförbud samt bestämmelserna om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3) ses över.

FAR SRS har löpande samrådsmöten med Revisorsnämnden och vid det senaste mötet diskuterades just de två sistnämnda frågorna. Vad gäller revisorns anställningsförbud föreslår FAR SRS att 12 § i revisorslagen utmönstras och att revisorn istället ska söka ledning i revisorslagens 25 § vilken behandlar förtroenderubbande sidoverksamhet.

De nuvarande reglerna (RNFS 2001:3) för att bli eller erhålla fortsatt godkännande eller auktorisation kräver att vederbörande utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar under en femårsperiod. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer med revisionsplikt. Fördelat på perioden ska man alltså ha arbetat 300 timmar per år med revision, vilket på en månad blir 25 timmar.

Grunden för kravet är att säkerställa att man arbetat tillräckligt många timmar för att upprätthålla erforderlig kompetens. Man kan ifrågasätta om kravet på ett visst antal timmar är den bästa modellen för att säkerställa kårens kompetens. Systemet säkerställer ju inte att kvalitén på själva arbetet. Kan man koppla kravet till genomförd kvalitetskontroll?

FAR SRS föreslår att skrivningen i dessa regler ändras så att mer än hälften av de 1 500 timmarna ska ha avsett revision eller annat bestyrkandeuppdrag i företag (BFL 1 kap. 2 §) och uppdragen ska ha omfattat olika branscher. Genom skrivningen ”eller annat bestyrkandeuppdrag i företag” får vi en tydligare ram för tolkningen av innebörden av ”ha utövat revisionsverksamhet”.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se