Innehåll

Balans nr 5 2008

SME/SMP-frågor: Nya timkrav på revisorn

I dagarna har etapp 3 i utredningen om revisorer och revision påbörjats. Inför detta arbete har Bo Svensson gett uttryck för en vilja att arbeta för att revisorernas oberoenderegler anpassas till de små företagens behov. Hela utredningen har sin grund i EU:s strävan att stärka konkurrenskraften för de Europeiska företagen, vilket ju även bör inkludera revisorernas företag. Harmoniseringen av regelverken inom unionen innebär att t.ex. danska revisorer kan komma att erbjuda svenska företag olika tjänster och därför är det viktigt att de svenska revisorerna får samma spelregler som de danska revisorerna.

Vad inryms då i ”de små företagens behov”? Ett övergripande behov som egentligen gäller för hela näringslivet, är att skapa förutsättningar för att bibehålla kompetensen och säkerställa återväxten inom den svenska revisorskåren. För att uppnå detta måste vi lätta på de svenska oberoende- och jävsreglerna. Dessutom måste reglerna för revisorns anställningsförbud samt bestämmelserna om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 2001:3) ses över.

FAR SRS har löpande samrådsmöten med Revisorsnämnden och vid det senaste mötet diskuterades just de två sistnämnda frågorna. Vad gäller revisorns anställningsförbud föreslår FAR SRS att 12 § i revisorslagen utmönstras och att revisorn istället ska söka ledning i revisorslagens 25 § vilken behandlar förtroenderubbande sidoverksamhet.

De nuvarande reglerna (RNFS 2001:3) för att bli eller erhålla fortsatt godkännande eller auktorisation kräver att vederbörande utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar under en femårsperiod. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer med revisionsplikt. Fördelat på perioden ska man alltså ha arbetat 300 timmar per år med revision, vilket på en månad blir 25 timmar.

Grunden för kravet är att säkerställa att man arbetat tillräckligt många timmar för att upprätthålla erforderlig kompetens. Man kan ifrågasätta om kravet på ett visst antal timmar är den bästa modellen för att säkerställa kårens kompetens. Systemet säkerställer ju inte att kvalitén på själva arbetet. Kan man koppla kravet till genomförd kvalitetskontroll?

FAR SRS föreslår att skrivningen i dessa regler ändras så att mer än hälften av de 1 500 timmarna ska ha avsett revision eller annat bestyrkandeuppdrag i företag (BFL 1 kap. 2 §) och uppdragen ska ha omfattat olika branscher. Genom skrivningen ”eller annat bestyrkandeuppdrag i företag” får vi en tydligare ram för tolkningen av innebörden av ”ha utövat revisionsverksamhet”.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...