Innehåll

Balans nr 6-7 2008

Noteringar: Kulturkrock när KPMG utvärderar

”Pinsam utredning. Tragikomiskt när revisorer leker museologer” skrev en krönikör nyligen på Dagens Nyheters kultursidor. Det som åsyftades var en utvärdering av Världskulturmuseet i Göteborg som regeringen beställt av KPMG.

– Vi har gjort en uppföljning av museets verksamhet på upp drag av kulturdepartementet. Utredningen omfattar flera olika perspektiv på verksamheten. Vi har bland annat belyst ekonomi i verksamheten samt lokal- och personalfrågor, förklarar Björn Hasselgren som är ansvarig för utvärderingen hos KPMG.

– I utvärderingen återges den diskussion som förs om den strategiska inriktningen av museets verksamhet. Vi lämnar förslag på alternativa utvecklingsvägar för museet i framtiden. Strategidiskussionen berör de frågeställningar som tas upp i DN. Men KPMG tar självfallet inte ställning i den frågan.

– KPMG leker inte museologer. Det står KPMG fritt att resonera [i utvärderingen], konstaterar kanslirådet Monica Pourshahidi på kulturdepartementet.

Hon förklarar att utvärderingen beställts främst därför att Världskulturmuseet i Göteborg är det nyaste statliga museet och den ansvariga ministern vill se hur verksamheten fungerar.

Att kulturdepartementet valde just KPMG att se över museet beror enligt Monica Pourshahidi på att företaget i början av 2000-talet gjorde en utredning på uppdrag av regeringen – om kulturarvs-IT, dvs. digitalisering i museivärlden. Departementen har dessutom ett ramavtal med KPMG. Det har även Öhrlings PricewaterhouseCoopers, BDO och Ernst & Young. Till detta ska läggas att KPMG presenterat sin verksamhet för kulturdepartementet och förklarat att man både kan och vill göra utvärderingar.

KPMG:s slutsats i utvärderingen är bland annat att regeringen bättre behöver ”tydliggöra hur Världskulturmuseet skall prioritera mellan de mer traditionella uppgifterna att vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingarna samt att fungera som ett forum för diskussion och reflektion”.

– Det är en rimlig slutsats och regeringen kommer att återkomma med förslag till åtgärder, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Hon förklarar att museet sedan en längre tid har problem med ekonomin och att det var bra att få en extern utvärdering av verksamheten.

Utredarna konstaterar att det finns vissa problem: ”kombinationen av nya lokaler, som är förknippade med höga kostnader, att huvudsakligen arbeta med tillfälliga utställningar som företrädesvis produceras i egen regi samt ett lågt antal betalande besökare gör det mycket svårt att nå de mål Världskulturmuseet eftersträvar inom nu tillgänglig resursram”.