Balans nr 6-7 2008

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2008:11 Dispens från värderingsutlåtande och bud på teckningsoptioner (Carl Lamm)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida www.farsrs.se

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Europeiska kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt samt ändring i förordningen (EG) 1798/2003 i syfte att bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner, KOM (2008) 147 slutlig, (Fi2008/2294)

Till Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen

Statskontorets rapport tredje penningtvättsdirektivet – tillsyn och organisation (Fi2007/2472) (2008:2)

Till Näringsdepartementet Marknad och konkurrens

Förslag om ändrade registrer ingsavgifter enligt handelsregis terförordningen (N2008/1913/ MK)

Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning

Förslag om ändrade registreringsavgifter enligt förordning om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) och försäkringsrörelseförordning (1982:790)