Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Europa-frågor: EU satsar på småföretagen

Under sommaren presenterade EU-kommissionen ett initiativ till stöd för småföretag i Europa kallat ”Small Business Act”. Fler än 99% av alla företag i EU är små eller medelstora, dvs. företag som har högst 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro. Trots denna dominans finns det inga speciella regler för dessa 23 miljoner småföretag utan de måste följa de detaljerade regler som gäller för EU:s 41 000 stora företag.

Den grundläggande tanken bakom ”Small Business Act” är tio principer på temat ”tänk småskaligt först”. De ska bland annat ge småföretagen möjlighet att fullt ut utnyttja fördelarna av den inre marknaden och utvidga sin verksamhet till internationella marknader. Trots att små och medelstora företag har en nyckelroll i den europeiska ekonomin är det bara 8 % som bedriver gränsöverskridande handel och endast 5 % har dotterbolag eller joint ventures i ett annat medlemsland. Studier visar att trots att små och medelstora företag har möjligheter till gränsöverskridande affärer så hindras de av juridiska och administrativa regler, vilket i sin tur stoppar utvecklingen av den inre marknaden. Därför ska mera resurser avsättas så att småföretagen får tillgång till finansiering, forskning och utveckling samt innovation. Det blir också enklare för dem att delta i standardiseringsprocessen och offentlig upphandling samt att omvandla miljöutmaningar till möjligheter.

Förutom det tidigare uttalade åtagandet att minska den administrativa bördan med 25 % fram till 2012, ska man exempelvis kunna starta ett nytt bolag inom en vecka, det får inte ta längre tid än en månad att få verksamhetstillstånd och one-stop-shops ska kunna hjälpa till vid bland annat nystart och rekrytering.

EU-kommissionen har tidigare föreslagit en ny förordning om en Europabolagsordning som gör det möjligt att grunda ett privat Europabolag (SPE) som verkar enligt samma principer i alla medlemsstater. I praktiken skulle privata Europabolag innebära att småföretag kan grunda ett bolag i samma bolagsform oavsett om de är verksamma i sitt hemland eller i en annan medlemsstat. Genom att välja att grunda ett Europabolag kan företagarna spara tid och pengar genom minskade kostnader för juridisk rådgivning, företagsledning och administration. Europabolaget bygger på ett antal gemensamma regler, men nationella och nu gällande EU-regler kommer att fortsätta att gälla för exempelvis redovisning, arbetsrätt, skatterätt och obeståndsfrågor.

Förslaget om ”Small Business Act” har nu skickats till rådet och Europaparlamentet för fortsatt behandling.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...