Innehåll

Balans nr 8-9 2008

FAR SRS chefsjurist: HD friade redovisningskonsult

I Balans nummer 5/2008 redogjorde advokaten Olof Nilsson och jag för en hovrättsdom genom vilken en redovisningskonsult dömts för medhjälp till bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Redovisningskonsulten hade godtagit uppdragsgivarens (den bokföringsskyldiges) muntliga uppgifter om bokföringsunderlag för intäkter och löner trots att han haft insikt om att det förelåg fara för att bokföringen blev oriktig i dessa avseenden.

Högsta Domstolen (HD) har nu friat redovisningskonsulten från ansvar (dom den 11 juni 2008 i mål nr B 378-07). Enligt HD har redovisningskonsulten flera gånger uppmanat uppdragsgivaren att förbättra underlaget för bokföringen. Han har alltså enligt HD inte okritiskt eller passivt godtagit ofullständigt dokumenterade uppgifter innan de fördes in i huvudboken. Sett i ljuset av att redovisningskonsulten, som innehaft uppdraget under en relativt begränsad tid, återkommande påpekat bristerna kan han därför enligt HD inte anses underförstått ha uppmuntrat till en fortsatt otillräcklig dokumentation eller på annat sätt ha bidragit till att de bristfälliga rutinerna kvarstod. HD väger också in i sin bedömning att redovisningskonsulten i två månadsrapporter uttryckligen angett att försäljningsintäkterna till en del var skönsmässigt uppskattade, eftersom anteckningar om beloppen saknades. Därmed har han försökt motverka att bokföringsåtgärderna skulle ge en missvisande bild av intäkterna.

HD konstaterar att redovisningskonsulten visserligen har bokfört uppgifter grundade på ett underlag som han insåg var bristfälligt men enligt Högsta domstolen har detta inte i sig varit ägnat att underlätta gärningarna eller på annat sätt inneburit att gärningarna främjats i den mening som avses i 23 kap. 4 § brottsbalken. Åtalet för medhjälp till bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll ogillas därför av HD redan på denna grund.

Urban Engerstedt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...