Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Norsk utredning vill utvidga revisionsplikter

Majoriteten i en norsk statlig utredning föreslår att revisionsplikten behålls alla aktiebolag (aksjeselskap). Ja, man före slår till och med att plikten utvidgas att fortsättningsvis även omfatta utländska före tags norska bolag, s.k. NUF.

Utredningsmajoriteten lägger stor vik vid ”revisionens betydelse för korrekt skatte- och avgiftsberäkning samt för att förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet”. Man framhåller vidare att företagen har nytta av revisionen och att mar kan anta att transaktionskostnaderna skulle öka för företagen om plikten avskaffades Utredningsmajoriteten anser inte att eventuella besparingar, vid slopad plikt, uppväger de problem som uppstår för samhället och kreditorerna ifall en sådan förändring genomförs.

Tre av utredningens elva medlemmar har reserverat sig och anser att revisionsplikter bör avskaffas. Det är representanter för två olika näringslivsorganisationer samt redovisningskonsulternas branschorganisation, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), som menar att kostnaderna för revision är betydande för småföretag och att nyttan av revision är begränsad för dessa bolag. Man noterar att slopad plikt skulle sänka företagens administrativa kostnader. Utredningsminoriteten pekar också på att knappt några EU-länder har kvar krav på revision av mindre företag.

Skulle den lagstiftande församlingen, trots utredningens förslag att behålla plikten, ändå besluta att den avskaffas så anser utredningsmajoriteten att aktiebolag som uppfyller följande kriterier ska undantas från revision: rörelseintäkter (driftsinntekter\ med detta avses sannolikt vad som i FAR SRS samlingsvolym 1, s. 407 är punkterna ett till och med fyra, dvs. nettoomsättning, förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning samt övriga rörelseintäkter) lägre än fem miljoner norska kronor (knappt 5,8 miljoner svenska kronor), men bara ifall balansomslutningen (balansen) inte överstiger 20 miljoner kronor eller aktiebolaget på årsbasis inte har fler än i genomsnitt tio anställda.

Utredningen finns att läsa på < www.regjeringen.no>.