Innehåll

Balans nr 8-9 2008

Så mycket anser Nutek att företagen kan spara

Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har mätt den administrativa börda till följd av årsredovisningslagen (ÅRL); så som förhållandena var den 1 juli 2004. Mätningen visar att den totala administrativa kostnaden för näringslivet, för att uppfylla kraven i ÅRL, är cirka 1898 miljoner kronor per år. Nutek har under 2007 uppdaterat mätningen. Det visar sig att de administrativa kostnaderna har ökat till 1909 miljoner kronor.

Med administrativa kostnader menas de kostnader företag har för att upprätta, lagra och överföra information eller uppgifter som krävs enligt Iag, förordning, föreskrift eller anvisning i allmänna råd. Detta innebär att alla förslag som presenteras av utredningen för enklare redovisning inte finns med i Nuteks beräkning, exempelvis att arkiveringstiden föreslås sänkt från tio till sju år.

”På vårt uppdrag har Nutek gjort en ... simulering med utgångspunkt i våra förslag till ändringar... Totalt visar Nuteks beräkningar att de administrativa kostnaderna kommer att minska till följd av våra förslag till ändringar i ÅRL med omkring 400 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 20 procents minskning av de administrativa kostnaderna. Nutek har därvid varit försiktig i sina beräkningar. Troligtvis kommer de administrativa kostnaderna att minska med än mer. Den största minskningen medför vårt förslag att begränsa kraven på personalrelaterad information (cirka 215 miljoner kronor) följt av förslaget att avskaffa skyldigheten för mindre företag att upprätta en förvaltningsberättelse (cirka 140 miljoner kronor). Våra försteg till ändringar i ÅRL påverkar till en del de företag som har att tillämpa ÅRKL och ÅRFL... Även om ÅRKL och ÅRFL inte omfattas av Nuteks beräkningar står det därför klart att även kostnaderna för de företagen som omfattas av dessa lagar kommer att minska.

Enligt Nuteks beräkningar medför våra förslag till ändringar i BFL en minskning av de administrativa kostnaderna med totalt cirka 78 miljoner kronor. Minskningen hänför sig här till vårt förslag att slopa reglerna om vanliga bokslut.” SOU 2008:67