Balans nr 8-9 2008

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2008:12

Tidpunkt för offentliggörande av styrelseuttalande (Cision)

Uttalande 2008:13

Dispens från bud på teckningsoptioner (Zodiak)

Uttalande 2008:18

Tolkning budplikt, dispens från fyraveckorsfrist samt fråga om likabehandling (CloettaFazer)

Uttalande 2008:19

France Telecom preannouncement om TeliaSonera

Uttalande 2008:20

Tolkning av 11.10 ang. föraffär (Deccan- IBS)

Uttalande 2008:15

Fråga om tillämpling av Leo-reglerna (Ratos)

Uttalande 2008:23

Dispens från bud på teckningsoptioner (Gunnebo Industrier)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida www.farsrs.se

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag (Ds 2008:40)

To International Auditing and Assurance Standards Board

Exposure Draft January 2008, Proposed Redrafted International Standard on Auditing ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements and Related Confirming Amendments of Other ISAs

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

To International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRIC Draft Interpretation D24, Customer Contributions

To International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRIC Draft Interpretation D23, Distribution of Non-cash Assets to Owners

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga (Fi2008/3209)

Till Skatteverket

Skatteverkets förslag till föreskrifter enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. (Dnr 131 163903/111 – 131 203821/111 – 131 203817/111)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Förändrade underprisregler för handelsbolag m.m. (Fi 2008/2857)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemorian Slopad kontrolluppgiftsskyldighet om tillgångar och skulder, m.m. (Fi2008/2835)

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Vissa förenklingar på företagsskatteområdet, m.m. (Fi2008/2590)

Till Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Förslag till EC-förordning om privata europabolag (Ju2008/5674/L1)

Till Finansinspektionen

Finansinspektionens promemorior om redovisning

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i den periodiska rapporteringen för kreditinstitut och värdepappersbolag (FI Dnr 07-12528)

Till Finansinspektionen

Förslag till ändring i FFFS 2007:3 (FI Dnr 08-2184)