Innehåll

Balans nr 1 2009

På linjen: Peter Strandh

Till rådgivningssektionens ”kick-off” den 29 januari har ni bjudit in ett amerikanskt konsultbolag – Kennedy. Kan du berätta något om dem?

– Kennedy Information bilda des 1970 och är en ledande källa när det gäller informa tion, nyheter och analyser för befattningshavare och specialister inom bland annat management, IT och business advisory. Till vår premiär kommer Paul Johnston som är managing director of advi sory services på Kennedy.

Vi hoppas och tror att detta inslag kommer att vinna stort gehör bland våra medlemmar och blivande medlemmar.

Påverkas rådgivningsbranschen på något annat sätt än övriga branschen av finanskrisen?

– De tjänster som byråerna erbjuder på rådgivnings sidan är nog i grunden mer konjunkturberoende än vad de är som avser revision och redovisning. Men jag ser fort satt stora möjligheter för råd givarna även i finanskrisens tidevarv.

Hur tror du rådgivningsbranschen ser ut i framtiden?

– Den har kommit för att stanna inom revisionsbyrå erna och jag är övertygad om att den kommer att utgöra en mycket viktig del i byråernas fortsatta utveckling. Jag ser mycket ljust på våra rådgiv ningstjänster.

Peter Strandh, ordförande i FAR SRS rådgivningssektion