Balans nr 1 2009

”Kvalitetskontrollen är även en vägledning för revisorn”

Revisorer inom FAR SRS håller hög standard

Kvalitetskontroll av kvalificerade revisorer var obligatorisk i Sverige redan innan EU utfärdade en rekommendation. ”Kontrollen är ett led i en strävan att visa att kvalificerade revisorer lever upp till det förtroende som yrket kräver” förklarar Maria Bengtson som är ansvarig för kvalitetssekretariatet hos FAR SRS.

Kvalitetskontroll utförs dels av FAR SRS och dels av Revisorsnämnden. Uppdelningen bygger på en överenskommelse mellan de två parterna.

Den överenskommelse om kvalitetskontroll som gäller i dag mellan FAR SRS och Revisorsnämnden (RN) är från 2007, säger Maria Bengtson.

Överenskommelsen innebär att RN har delegerat den kvalitetskontroll av kvalificerade revisorer som gäller medlemmar i FAR SRS till FAR SRS. De som inte är medlemmar i FAR SRS blir kontrollerade av Revisorsnämnden.

Maria Bengtson förklarar att överenskommelsen mellan innebär:

 • Att FAR SRS två gånger per år lämnar information till RN om vilka revisionsföretag och revisorer som omfattats av kontrollen och resultatet av den.

 • Att RN kvalitétssäkrar FAR SRS kontrollarbete genom att varje år granska kvaliteten på ett 20-tal genomförda kontroller.

 • Att RN en gång per år får namn på revisorer som lämnat FAR SRS utan godkänt resultat i systemgranskat kvalitetskontrollsystem.

Så fungerar det

– Varje sektion inom FAR SRS ska ha en kvalitetsnämnd. Den äldsta nämnden är kvalitetsnämnden för revisorer, säger Maria Bengtson.

Kvalitetsnämnden är en självständig enhet inom FAR SRS och ledamöterna väljs på organisationens årsstämma. Enligt reglerna måste en av nämndens ledamöter vara eller ha varit domare.

– Kvalitetsnämnden ska leda och över vaka FAR SRS kvalitetskontroll i enlighet med stadgarna och överenskommelsen mellan FAR SRS och Revisorsnämnden.

För närvarande finns det cirka 40 kvalitetskontrollanter som anlitas av kvalitetsnämnden för revisorer. Dessa utför det faktiska kontrollarbetet.

– För att bli kvalitetskontrollant krävs att man är medlem i FAR SRS och har varit kvalificerad revisor i minst tio år. Dess utom måste kontrollanterna delta vid en årlig utbildning som anordnas av kvali tetsnämnden, förklarar Maria Bengtson som ansvarar för kvalitetssekretariatet inom FAR SRS kansli – och som administrativt assisterar nämnderna och kvalitets kontrollanterna.

Hur går det till?

Varje år gör kvalitetssekretariatet ett urval av medlemmar som ska kvalitetskontrolleras. Tidigare gjordes urvalet med fem års periodicitet. Från och med 2008 görs urvalet i stället för en sexårsperiod.

– Det här innebär att de som kvalitets kontrolleras 2008 kommer att kontrolleras på nytt 2014. För en revisor i företag av allmänt intresse är reglerna strängare. Där är det en treårsperiodicitet som gäller.

Maria Bengtson förklarar vidare att när urvalet är klart så kontaktar man kontrollanterna som sedan meddelar om de anser att de är jäviga i något fall. I så fall byts kontrollanten ut.

När det är klart vem som ska kontrollera vilken revisor eller byrå så skickas uppdragsbrev ut till revisionsföretagen. I brevet informeras om att de valts för kvalitetskontroll och vilken kontrollant som utsetts för uppdraget. Revisionsföretagen har då tre veckor på sig att meddela ifall de skulle anse att den utsedda kontrollanten inte är lämplig för uppdraget på grund av jäv.

– Vägrar ett revisionsföretag eller en enskild revisor att underkasta sig kvalitets kontroll ska kvalitetsnämnden underrätta FAR SRS styrelse om detta, som i sin tur beslutar om att medlemmen därmed ska anses ha utträtt ur organisationen, säger Maria Bengtson och tillägger:

– Kontrollen ska inte enbart ses som en kontroll utan även som vägledning och support. Dessutom är ett godkännande i kvalitetskontrollen ett bra sätt att visa omvärlden att arbetet är av god kvalitet.

Två sorters kontroll

En kvalitetskontroll utförs på två olika sätt beroende på om revisionsföretaget eller dess nätverk har interna system för kvalitetskontroll eller inte. I revisionsföretag med sådana system görs kontroller av systemen samt efterlevnaden av dessa. I mindre revisionsföretag görs i stället substansgranskning av revisionsarbetet.

Maria Bengtson berättar att vid substansgranskning är kvalitetskontrollen indelad i två delar, allmänna kontroller och uppdragskontroller. Den allmänna kontrollen innebär en granskning av revisionsföretagets efterlevnad av RS 220 (Revisionsstandard i Sverige, RS). Därefter görs cirka två till tre uppdragskontroller per revisor. Resultatet av dessa kontroller dokumenteras i checklistor och en slutlig rapport där kontrollanten antingen godkänner eller underkänner revisionsföretaget eller revisorn. Kvalitetsnämnden är inte bunden till kontrollantens uttalande i rapporten, uttalandet fungerar snarare som en rekommendation till nämnden.

Nästa steg i kvalitetsprocessen innebär att kontrollanten sänder in samtliga handlingar i ett ärende till kvalitetssekretariatet som förbereder och föredrar ärendet på kvalitetsnämndens sammanträde. Nämnden, i sin tur, godkänner eller underkänner revisionsföretaget eller revisorn. Ett underkännande innebär att en omkontroll ska göras inom ett år.

– Är bristerna allvarliga vad gäller god revisorssed eller revisionssed ska kvalitets nämnden överlämna ärendet till Revisors nämnden som i sin tur öppnar upp ett dis ciplinärende.

Hög kvalitet

Under hösten 2007 och våren 2008 (urval 2007) utfördes omkring 200 kvalitetskontroller. 83 procent av dessa godkändes.

– Knappt 30 personer, det vill säga 14 procent kommer att bli föremål för omkontroll och 3 procent hade så allvarliga brister att de överlämnats till Revisorsnämnden, säger Maria Bengtson.

– Statistiken visar på att en övervägande majoritet av FAR SRS revisorsmedlemmar håller god kvalitet i sitt arbete.

Maria Bengtson påpekar att när FAR och SRS i slutet av 1990-talet började med kvalitetskontroller möttes detta med stor skepsis.

– Medlemmarna ville inte att deras branschorganisationer blev Revisorsnämndens förlängda arm. Men med åren har attityden förändrats och i dag ser många ett värde i kvalitetskontrollen. Att den ger vägledning och support, inte bara kontroll. Den hjälper revisionsföretagen att se svagheter i organisationen och verksamheten. Den identifierar också brister i vidareutbildning och det gör det lättare att anpassa utbildningen efter behov, menar Maria Bengtson.

Revisorsnämnden (RN) tar under 2009 över kvalitetskontrollen av revisorer som har revisionsuppdrag i företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

RN kommer att ta ut en särskild årsavgift för att finansiera denna kvalitetskontroll. Revisorsnämnden kommer att i särskilda föreskrifter mer i detalj beskriva hur avgiften tas ut.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...