Innehåll

Balans nr 1 2009

Noteringar: Dålig konjunktur ställer ökade krav vid företagsförvärv

Enligt internationell statistik är så många som sju av tio företagstagsförvärv misslyckade. En ny undersökning visar att svenska bolag ofta missar möjligheter att maximera värden vid företagsförvärv.

Det är Öhrlings PricewaterhouseCoopers som låtit ekonomichefer i medelstora och större bolag svara på frågor om sin syn på förvärvsprocesser.

Två av tre bolag menar att finanskris och en dålig konjunktur ställer ökade krav på väl fungerande processer vid förvärv.

Ett prioriterat område vid förvärv är, enligt undersökningen, en tydlig integrationsstrategi. Extern kommunikation till investerare och analytiker hamnade betydligt längre ner på listan.

– Det är anmärkningsvärt att endast ett av tre bolag (35 %) anser sig ha fokuserat på kommunikation till investerare och analytiker. Framför allt är detta bolagens bedömning och med största sannolikhet är intressenternas bild knappast mer positiv, säger Henrik Sörensen som arbetar med förvärvsintegration inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen visar också att styrelsens engagemang kunde vara större.

– För att förvärvsprocessen ska lyckas fullt ut är det viktigt att styrelserna tar ett tydligt ansvar i arbetet med integrationsprocesser och strategier. Därför är det oroande att bara hälften av företagen anser att deras styrelser är aktivt involverade i att säkerställa processer och strategier för att integrera förvärvade verksamheter. Av dessa är det dessutom bara 14 procent som instämmer helt och hållet i påståendet, kommenterar Henrik Sörensen.