Innehåll

Balans nr 1 2009

Skatt: Blir det verkligen en minskad arbetsbörda?

I ett flertal utredningar har det konstaterats att företagen anser att administrationen i samband med momsredovisningen är betungande. EU-kommissionen har meddelat att företagens administration ska minska med 25 procent och därför har även regeringen åtagit sig att vidta åtgärder för att minska företagens kostnader för administration. Samtidigt har EU-kommissionen lämnat en rad förslag till åtgärder i syfte att förhindra momsbedrägerier. Dessa åtgärder kommer att innebära ytterligare krav på informationslämnande från företagen och därmed också en ökad administration, det vill säga något som går stick i stäv mot regeringens intentioner. Risken för skattebedrägerier står alltså mot risken för en ökad administration och därmed ökade krav på informationslämnande och kostnader för de svenska företagen.

Kommissionen har funnit det nödvändigt att vidta åtgärder för att minska och förhindra skattebedrägerier med prioritet på momssektorn. Nedan följer en redogörelse för de åtgärder som de anser bör implementeras i medlemsstaternas lagstiftning för att minska risken för skatteundandragande.

För att effektivt bekämpa skatteundandragande krävs både lagstiftningsåtgärder och åtgärder för att säkerställa att medlemsstaternas skattemyndigheter på ett effektivt sätt kan utbyta information. Det krävs också att medlemsstaterna gemensamt implementerar de föreslagna lagändringarna. Olikheter i medlemsstaternas lagstiftning och administration underminerar nämligen effektiviteten i de föreslagna lagstiftningsåtgärderna.

Kommissionen har tagit fram ett flertal åtgärder för att förhindra skatteundandragande. Dessa åtgärder kan delas in i tre olika kategorier:

1. åtgärder för att förhindra att momssystemet missbrukas,

2. åtgärder för att möjliggöra upptäckt av skatteundandragande samt

3. åtgärder för att öka möjligheten att återkräva skatt som undanhållits

För att förhindra missbruk av momssystemet måste informationsutbytet mellan medlemsstaterna förbättras. Man föreslår därför dels att vissa minimikrav ska vara uppfyllda för att en momsregistrering ska kunna erhållas. Men också att man vid en förfrågan om ett visst momsregistreringsnummer är giltigt även ska erhålla information om namn och adress avseende det företag förfrågan gäller. Kommissionen kommer också att arbeta fram ett lagförslag som syftar till att förenkla, harmonisera och modernisera reglerna om fakturering, lagring av fakturor samt regler för när en faktura senast ska ha utfärdats. Förenklade regler om fakturering kommer att minska de administrativa kraven. Harmoniserade regler för när en faktura senast ska utfärdas bör underlätta kontrollen mellan medlemsstaterna.

Som förslag på åtgärder för att lättare upptäcka skatteundandragande föreslås att skattedeklarationer och annan information ska lämnas med tätare intervaller. Detta föreslås gälla för såväl de skattskyldiga företagen som för skattemyndigheterna. Skattedeklaration och kvartalsredovisning ska lämnas månadsvis vilket medför en ökad administration för företagen.

Ett område som varit särskilt utsatt för skatteundandragande är möjligheten att undanta en import från momsbeskattning för det fall importen åtföljs av en gemenskapsintern försäljning till en annan medlemsstat. För att minska risken för skatteundandragande ska importören redan vid tidpunkten för importen dels kunna visa att han är momsregistrerad i den medlemsstat där importen sker och dels kunna lämna uppgift om momsregistreringsnumret på den slutliga förvärvaren i den andra medlemsstaten. För företagen kommer detta att medföra ett ytterligare krav på rapportering och redovisning.

Kommissionen vill slutligen införa åtgärder som ökar möjligheten att kunna kräva betalning av skatt. Ett sätt att åstadkomma detta är att införa ett solidariskt betalningsansvar för moms vid gemenskapsinterna transaktioner. Det solidariska betalningsansvaret skulle innebära att även säljaren under vissa förutsättningar skulle kunna bli betalningsskyldig för momsen på en gemenskapsintern transaktion.

Sammantaget kan man konstatera att de åtgärder som kommissionen föreslår eller avser att föreslå med största sannolikhet kommer att innebära en väsentligt ökad administration och ett ökat uppgiftslämnande för de svenska företagen. De kommer också att medföra ökade kostnader och en tätare rapportering. Det rimmar inte med målsättningen att företagens administration ska minska med 25 procent. Att bekämpa momsbedrägerier ställs i relation till den ökade administrationen och de 99 procent av företag som sköter sig och vill göra rätt kommer att få bära ytterligare kostnader på grund av det fåtal företag som inte sköter sig. Frågan är väl om man genom dessa åtgärder kommer att uppnå sina mål eller om det endast blir ett spel för galleriet. Det får dock framtiden utvisa.

Christina Grape är skattespecialist hos Deloitte. Representanter för FAR SRS skattesektion skriver i varje nummer av Balans under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...