Innehåll

Balans nr 1 2009

Debatt: Redovisningskonsult eller revisor – viktigt att tydliggöra rollerna!

Om revisionsplikten tas bort för små aktiebolag, vilket föreslås i revisorsutredntngen, är det extra viktigt att tydliggöra skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor. ”Revisorn som person kan med stor fördel agera som redovisningskonsult och göra mycket av det redovisningskonsulten i dag gör, men inte på sitt revisionsuppdrag!” skriver Steve Ribbestam. Han undrar vad FAR SRS gör för att tydliggöra rollerna.

Vad gör revisorn? Jo, det är han/hon som sköter vår bokföring och betalar våra räkningar, löner, skatter och avgifter med mera och sedan kontrollerar han/hon att allt gått rätt till och att bland annat gällande lagregler efterlevs och rapporterar detta i en revisionsberättelse som säger att han/hon har gjort rätt. När förvaltningsrevisionen är borttagen så behöver revisorn inte ta ställning till vad andra har gjort i bolaget utan primärt det han själv gjort. Skulle det vara så att revisorn själv skulle komma på tanken att man i denna situation kanske inte är oberoende eller rentav skulle vara jävig, ja då går man igenom analysmodellen och kontrollerar om man är oberoende/jävig eller inte och detta gör han/hon för säkerhets skull själv och därmed är allt klappat och klart enligt gällande lag.

Ovanstående svar på frågan vad en revisor är eller gör skulle mycket väl i framtiden kunna beskrivas på detta vis. Detta blir fallet om liggande förslag till ändringar antas i samband med att revisionsplikten för en hel del företag kommer att tas bort. Jag tror att det vore väldigt olyckligt för vårt näringsliv, men framför allt för revisionsbranschen, om de tillkommande förslagen till ändring skulle bli en verklighet. Dessa förslag berör primärt utökad möjlighet för revisorn i ett bolag att arbeta med redovisningsfrågor och medelsförvaltning. För en före detta revisor så skär det i själen att bara se förslaget.

Jag har i en tidigare artikel i Balans (Slopad revisionsplikt en lättnad för branschen, nr 3/2008) framfört att jag tycker att revisorerna skulle välkomna att revisionsplikten tas bort i de mindre företagen och inte sträva emot denna förändring utan låta marknadskrafterna få verka så att revision utföres där den ger ett mervärde och därmed efterfrågas. Jag skrev vidare att revisorns kompetens med fördel skulle kunna användas i företagen till gagn för företagens utveckling i uppdrag där man inte är revisor. Jag välkomnar nu såväl FAR SRS som de stora revisionsbyråernas bejakande till förslaget om revisionspliktens borttagande i de mindre bolagen. Enkom så bevarar man en behövlig bransch.

Med den emfas som revisorer och branschorganisationen initialt agerade mot revisionspliktens borttagande i de aktuella bolagen trodde jag att aktiviteten skulle bli ännu större när revisorn föreslås få sköta både räkenskaperna och medelsförvaltningen i det bolag han är revisor i! Jag har dock inte sett något av detta. Jag erinrar mig när debatterna gick heta under 80- och 90-talet där oberoende var en självklarhet såväl ”in fact” som ”in appearance” och har sedan dess, om inte förr, haft detta i ryggmärgen och jag tror många revisorer delar detta med mig. Denna kvarleva verkar nu vara ett minne blott.

Med det nya förslaget om revisionspliktens borttagande för mindre företag kommer nya utmaningar, och där efterlyser jag revisionsbranschens agerande, nämligen att tydliggöra revisorns roll och arbete för att stärka förtroendet för revisionen. Ett klargörande över vad den utförande rollen såväl som den kontrollerande rollen innebär måste vara avgörande för att få en förståelse för de olika professionerna redovisningskonsult och revisor. I synnerhet nu när revisorn också ska arbeta som redovisningskonsult. Det är i dag ofta som redovisningskonsulterna betraktas som ersättare för revisorer och det är mycket olyckligt för båda yrkeskategorierna. Vad gör FAR SRS för att skapa klarhet i de olika rollerna?

Tyvärr har inte ensamutredarens förslag hjälpt till i detta avseende genom att föreslå att revisorn nu ska kunna utöka sin roll

på revisionsuppdraget. Revisorn ska kunna utföra bokföring och dessutom hantera medelsförvaltningen för bolaget (!) och därmed vara i både utförande och kontrollerande roll. Som nämnts ovan blir det inte lättare då det redan tidigare har föreslagits att förvaltningsrevisionen ska tas bort vilket gör att revisorns roll alltmer kommer att handla om räkenskapskontroll, i synnerhet i de mindre bolagen. Med andra ord kommer revisorn i dessa bolag att till stor del kontrollera sig själv i framtiden. Revisionsbranschen vet att revisionen har så mycket mer att ge och kan utökas och ge ett mervärde till de bolag som kommer att efterfråga en revisor. Men varför inte tydliggöra detta värde? Förslagsställaren ser uppenbarligen en fördel i att nu kan revisorn vara kamrer för bolaget han är revisor i men hur ser revisionsbranschen på detta? Med liggande förslag så suddas gränserna ut mellan revision och ekonomisk rådgivning/bokföring vilket knappast gagnar någon.

Vilket förtroende kommer revisorn att få hos långivare till dessa företag? Hur ser leverantörerna eller banken på att det är revisorn i bolaget som betalar deras fakturor? I dagens likviditetskriser kan man fråga sig vem som får betalt först? Vad är nästa steg för vad revisorn får göra? Hur blir det med mäklartjänster? Medelsförvaltning har alltid varit och måste alltid vara skiljt från revisorns händer, det är min bestämda uppfattning att detta är en stor del av ryggraden i revisorns oberoende. Varför kommer ett sådant förslag i samband med att revisionsplikten tas bort för vissa företag? Vore det inte rimligare att göra avgränsningarna ännu tydligare än tidigare så att man synliggör att revisorn faktiskt arbetar med revision så att förtroendet för revisionen därigenom ökar. Detta var väl ett av syftena med att ta bort revisionsplikten i de mindre företagen? I stället låter man revisorn utföra det han själv ska kontrollera. Detta underminerar ju förtroendet för revisionen enormt och är mycket sämre än i dag gällande lagstiftning.

Revisorn som person kan med stor fördel agera som redovisningskonsult och göra mycket av det redovisningskonsulten i dag gör, men inte på sitt revisionsuppdrag! Låt oss hjälpas åt att tydliggöra dessa roller så tror jag att även revisionsbranschen kommer att överleva, men ta inte död på den, det gynnar inte någon.

Steve Ribbestam är styrelseordförande i Matrisen AB. Han har ett förflutet som auktor revisor och nordenchef samt vd i Ernst & Young i Sverige fram till 2002.