Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Ny sed i nästa samlingsvolym

Det viktigaste internationella yrkesetiska regelverket för revisionsbranschen har skrivits om, med skärpningar på en lång rad punkter som ska stärka revisorers oberoende.

Nästa år kommer den uppdaterade versionen av Code of Ethics for Professional Accountants att helt eller delvis finnas med i Samlingsvolymen från FAR SRS.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2011, men övergångsregler gör att väsentliga delar fasas in under 2011 och 2012.

En punkt på skärpningslistan är att de oberoendekrav som hittills har gällt vid revisioner av noterade företag utsträcks till att omfatta alla företag av vad som kallas allmänt intresse. Nya regler införs också om så kallade avkylningsperioder för revisorer innan de kan tillträda vissa befattningar hos kunder, och ett förbud börjar gälla mot att nyckelmedarbetare i revisionsteam kompenseras ekonomiskt för att de säljer rådgivningstjänster till sina revisionskunder.

Den nya etikkoden finns på webbplatsen för International Federation of Accountants, IFAC, <www.ifac.org>.

Bakom koden står IFAC:s etikkommitté International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA.

ak