Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Slopat krav på koncernrapport

Nu lättas årsredovisningslagstiftningen upp vad gäller kraven på koncernredovisning. Enligt ett förslag, från en utredning i somras hos justitiedepartementet, ska ett moderföretag normalt inte behöva upprätta koncernredovisning ”om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen”. Däremot ska företaget fortfarande ta fram en koncernrapport i fall då flera av dotterbolagen tillsammans har betydelse som är mer än ringa.

Förslaget har beteckningen Ds 2009:34, och föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. Förslaget syftar till att implementera direktiv från EU gällande krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning.

ak