Innehåll

Balans nr 10 2009

Debatt: Är du rustad för nästa högkonjunktur?

Är du som revisor och redovisningskonsult rustad för de förändringar av revisionsplikten som kommer? Detta är frågor som är högaktuella och viktiga. Lika högaktuellt och viktigt är det att förstå att marknaden kommer att förändras och att detta kommer att ske i takt med avregleringen. Kunderna kommer att ställa högre krav på revisorers och redovisningskonsulters agerande och kvalitet, skriver Lennart Andrén och Bo Åsell.

Det senaste årets vikande finansmarknad har drabbat Sverige på olika sätt. Vissa orter, exempelvis där bilindustrin är av stor betydelse, har drabbats hårt medan man på andra orter mest läser om krisen i tidningarna. Det förtjänar även att upprepas att det i utredningen om revisionsplikten slogs fast att vikten av en korrekt och ändamålsenlig redovisning, rapportering och revision är av största betydelse för ett företags sunda och starka utveckling.

Våra kunder behöver sina revisorers och redovisningskonsulters stöd som allra bäst när det blåser snålt och kassan sinar. Är det då lämpligt att kontakterna minskar eller kan vi som företagarnas kanske främsta rådgivare ge lämpligt stöd ändå? Vår övertygelse är att minskad kontakt mellan rådgivaren och kunden kan leda till missade affärsmöjligheter för båda parter.

Vi vill med denna artikel framhålla några saker som är viktiga att tänka på.

Det är ofta de små medlen som ger den bästa effekten. Exempelvis vet vi av egen erfarenhet att det är mycket positivt att rådgivare hör av sig direkt efter semestrar och julledigheter både för en social kontakt och för att påbörja arbetet i god tid. Ofta har både revisorer och redovisningskonsulter en vårsäsong som går långt in i sommaren och varje år hör man att ”nästa år ska vi ta tag i sakerna tidigare ”.

Men är det omöjligt att förändra beteenden? Nej, vi skulle säga att visst krävs det en uppstyrning från flera håll. Men om man till exempel planerar kommande säsongs arbete före semestern och delar upp arbetet på fler tillfällen, vilket även leder till fler möten med kund, så innebär detta bara positiva tecken i form av minskad risk för felaktigheter på grund av mindre stress och bättre rådgivning till kunderna, vilket ökar deras trygghet och lönsamhet. Även våra medarbetare blir mer motiverade och känner att man verkligen gör nytta.

Det är viktigt att alltid ha i åtanke den mängd frågor och beslut som våra kunder har att hantera för att på ett framgångsrikt sätt leda och utveckla ett litet eller medelstort företag. Inte minst nu när det av många bedömare uttrycks att lågkonjunkturen bottnat och att en gradvis återhämtning är att vänta. Hur ska din kund bäst agera för att lyckas väl i den kommande högkonjunkturen? Vilka är din kunds starka och svaga sidor? Hur kan du som revisor och rådgivare eller redovisningskonsult och rådgivare bäst hjälpa din kund att analysera, förstå och skapa beslutsunderlag för rätt åtgärder framåt?

Företagare vill ha trygghet och lönsamhet i sin verksamhet. Om vi som rådgivare lyssnar till deras behov och verkligen förstår deras verksamhet och utmaningar, ja då kan vi också ge goda råd i rätt tid, vilket ger kunden trygghet och lönsamhet i sina affärer.

Det första steget är att arbeta närmare våra kunder. Det personliga mötet med kunden är alltid det viktigaste steget för att vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete. Bland allt du gör och all tid du lägger ner i ditt arbete är denna tid den viktigaste. Detta är grunden till att på ett konstruktivt sätt bidra till hans eller hennes mål och behov som företagare.

Underskatta inte din egen förmåga att bistå din kund på detta sätt. De flesta av oss har många års erfarenhet och har dessutom fördelen av att arbeta med många olika företag i olika branscher. En fördel som våra kunder själva sällan har.

En ytterligare fördel som vi har, framför andra kontakter våra kunder har, är all den information om företaget och företagaren du som revisor eller redovisningskonsult besitter och har full tillgång till. Använd den och bilda dig en egen uppfattning om vad som kan och bör förändras, förbättras och utvecklas i kundföretaget.

Din egen vidareutbildning kommer också att vara viktig för din fortsatta framgång. Med en avskaffad revisionsplikt och ett ökat fokus på framåtriktad revision och rådgivning ökar också behovet av utbildning för att möta framtiden och tillgodose kundernas behov.

Inom FAR SRS pågår ett intensivt utvecklingsarbete med bland annat revisorns verktygslåda, för att vi yrkesutövare ska ha tillgång till anpassade och effektiva verktyg i vårt arbete. Dessa kan redan i dag tillämpas i vissa avseenden, FAR SRS anser att utbildning borde ses som obligatorisk för dem som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden. När det gäller redovisningskonsulterna så är Svensk standard för redovisnings tjänster, Reko, en viktig ingrediens för att ytterligare höja kvaliteten på tjänsterna.

Till sist, några handfasta råd:

  • Lyssna på kunden

  • Se till att du uppfattat kundens behov

  • Se till att du verkligen förstår kundens verksamhet

  • Ge framåtriktad rådgivning (tala) när du nu vet exakt vad kunden förväntar sig

  • Planera i tid

  • Se till att ha fler möten med kunden genom att dela upp arbetet

Vänta inte in nästa högkonjunktur eller förändring i den lagstadgade revisionen utan börja nu med ditt proaktiva arbete för nöjdare kunder och medarbetare. Våga använda all den kunskap och erfarenhet du besitter för att starta samtal och diskussioner med dina kunder. Vidareutbilda dig.

Det är ditt engagemang som är avgörande för hur kunden värderar din insats.

Lennart Andrén är verksam vid Grant Thornton.

Bo Åsell är verksam vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.