Balans nr 12 2009

Debatt: Revisorn är kundens vän

Urban Engerstedt svarar Christina Ramberg:

I Balans nr 11 /2009 skrev Christina Ramberg att revisorer som lämnat rad inte bör kräva att kunder som är missnöjda reklamerar snabbt. Urban Engerstedt haller inte med. Självfallet måste en rådgivare ställa krav pä sina kunder att de reklamerar fel eller brister så snart de upptäcker dessa, menar han.

I förra numret av Balans ställde professor Christina Ramberg frågan om revisorn som rådgivare är kundens vän eller fiende. Bakom den något provokativa frågan ligger uppfattningen att revisorer som lämnar råd inte ska ställa krav på sina kunder att de reklamerar snabbt. Jag vet inte vad Christina Ramberg grundar sin uppfattning på. För egen del har jag aldrig nåtts av någon sådan kritik mot revisorer från deras kunder. Jag har heller aldrig hört någon revisor vittna om att detta skulle vara något problem.

Sedan några år tillbaka tillämpar revisions- och rådgivningsbranschen av FAR SRS utarbetade allmänna villkor (leveransvillkor) såväl vid lagstadgad revision som vid fristående rådgivning. Bakom tillkomsten av villkoren låg – och ligger fortfarande – uppfattningen att revisorer i likhet med andra leverantörer av professionella tjänster måste tydliggöra de affärsvillkor – spelregler – som man själv och näringslivet har att följa.

I de allmänna villkoren för fristående rådgivning finns det en klausul (p. 13.6) om reklamation. Jag vet inte om det är den som Christina Ramberg ifrågasätter men jag utgår från att så är fallet. Denna klausul anger att uppdragsgivaren utan dröjsmål skriftligen ska reklamera sådana fel eller brister i utförandet av uppdraget som uppdragsgivaren upptäcker eller borde ha upptäckt. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska revisorn (revisionsbyrån) ges tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om så är möjligt – innan uppdragsgivaren kräver ersättning. Uppdragsgivarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs i skälig tid.

Vad som ska anses utgöra ”dröjsmål” respektive ”skälig tid” framgår inte närmare vare sig av villkoren eller av anvisningarna och kommentarerna till dessa, utan får bedömas från fall till fall med beaktande av samtliga föreliggande omständigheter.

Enligt villkoren gäller vidare, för att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot revisorn (revisionsbyrån), att uppdragsgivaren först ska göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv månader efter reklamationen.

Christina Ramberg anser att revisorer som lämnat råd inte ska ställa krav på sina kunder att de reklamerar snabbt. Revisorer bör inte heller kunna invända mot ett anspråk att det kommit för sent.

Jag delar inte Christina Rambergs uppfattning. Självfallet måste en rådgivare, oavsett om denna är revisor eller tillhör någon annan yrkeskategori, ställa krav på sina kunder att de reklamerar fel eller brister så snart de upptäckt dessa. Kravet på skyndsamhet har tillkommit av omsorg om båda parter. Ingen part är betjänt av att fel eller brister i rådgivningen inte rättas till så snabbt som möjligt eller att uppdragsgivaren inte kompenseras för eventuell skada till följd av den felaktiga eller bristfälliga rådgivningen så snart det låter sig göras om inte felet eller bristen kan åtgärdas.

FAR SRS allmänna villkor för fristående rådgivning är leveransvillkor som ska tillämpas mellan parterna om inte annat överenskommits. Ingenting hindrar således parterna från att i ett uppdragsavtal (uppdragsbrev) ändra eller till och med avtala bort reklamationsvillkoren. Det ligger dessutom i sakens natur att villkoren alltid ska tillämpas med sans och gott omdöme, något som kännetecknar revisorer i allmänhet. I en väl fungerande kundrelation är det som regel aldrig några problem att lösa uppkomna tvister på ett för båda parter tillfredsställande sätt. Det kan dock finnas situationer där det av olika anledningar uppstår motsättningar som inte är lätta att lösa. I dessa situationer bör det, menar jag, vara en klar fördel att det finns tydliga och transparenta villkor för vad som ska gälla.

För mig är därför svaret på den av Christina Ramberg ställda frågan givet. Naturligtvis är revisorn som rådgivare kundens vän.

Urban Engerstedt är chefsjurist hos FAR SRS.