Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: FAR SRS remissvar i korthet

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att begränsa revisorers skadeståndsansvar och framhåller att förslagen bör genomföras skyndsamt.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att slopa jävsreglerna i aktiebolagslagen samt understryker vikten av att denna förändring genomförs samtidigt som revisionsplikten förändras. FAR SRS föreslår vidare att 21 § revisorslagen (den s.k. analysmodellen) ses över och ges en lydelse som nära knyter an till artikel 22 i EG:s revisorsdirektiv.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag om att det i framtiden ska finnas endast en revisorskategori, auktoriserade revisorer. FAR SRS avstyrker dock förslaget om att godkända revisorer inte ska få tillåtas verka efter den 1 juli 2015 om de inte dessförinnan avlägger revisorsexamen.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att den nuvarande möjligheten för revisorer och revisionsföretag att – som ett alternativ till försäkring – ställa säkerhet hos Revisorsnämnden för ersättningsskyldighet som de kan ådra sig slopas.

  • FAR SRS föreslår att bestämmelserna om apportintyg ändras så att den rollfördelning som bör gälla mellan styrelsen och revisorn i detta sammanhang också kommer till tydligt uttryck i lagstiftningen.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att sekretess bör gälla hos Revisorsnämnden för uppgift om misstänkt penningtvätt som en revisor kan lämna för att freda sig i ett disciplinärende.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att revisorer och revisionsföretag får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag kring ägande och ledning av revisionsföretag. FAR SRS föreslår dock att möjligheterna till ägarspridning inte begränsas till registrerade revisionsföretag utan ska gälla också andra handelsbolag och aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet.

Läs hela FAR SRS remissvar på <www.farsrs.se>