Innehåll

Balans nr 2 2009

Noteringar: FAR SRS remissvar i korthet

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att begränsa revisorers skadeståndsansvar och framhåller att förslagen bör genomföras skyndsamt.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att slopa jävsreglerna i aktiebolagslagen samt understryker vikten av att denna förändring genomförs samtidigt som revisionsplikten förändras. FAR SRS föreslår vidare att 21 § revisorslagen (den s.k. analysmodellen) ses över och ges en lydelse som nära knyter an till artikel 22 i EG:s revisorsdirektiv.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag om att det i framtiden ska finnas endast en revisorskategori, auktoriserade revisorer. FAR SRS avstyrker dock förslaget om att godkända revisorer inte ska få tillåtas verka efter den 1 juli 2015 om de inte dessförinnan avlägger revisorsexamen.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att den nuvarande möjligheten för revisorer och revisionsföretag att – som ett alternativ till försäkring – ställa säkerhet hos Revisorsnämnden för ersättningsskyldighet som de kan ådra sig slopas.

  • FAR SRS föreslår att bestämmelserna om apportintyg ändras så att den rollfördelning som bör gälla mellan styrelsen och revisorn i detta sammanhang också kommer till tydligt uttryck i lagstiftningen.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att sekretess bör gälla hos Revisorsnämnden för uppgift om misstänkt penningtvätt som en revisor kan lämna för att freda sig i ett disciplinärende.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag att revisorer och revisionsföretag får ökade möjligheter att ägna sig åt sidoverksamhet.

  • FAR SRS tillstyrker utredningens förslag kring ägande och ledning av revisionsföretag. FAR SRS föreslår dock att möjligheterna till ägarspridning inte begränsas till registrerade revisionsföretag utan ska gälla också andra handelsbolag och aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet.

Läs hela FAR SRS remissvar på <www.farsrs.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...