Innehåll

Balans nr 2 2009

Skatt: Hur ska en hyresgästs förbättringar av lokalerna behandlas skattemässigt?

En vanlig fråga i samband med årsbokslut och upprättande av deklaration är hur utgifter som en hyresgäst lagt ned på hyrda lokaler ska behandlas. I räkenskaperna är det inte ovanligt att sådana utgifter aktiveras och skrivs av under hyreskontraktets löptid. En fråga som ofta aktualiseras i dylika fall är om denna behandling är förenlig med gällande skattemässiga bestämmelser.

Enligt inkomstskattelagen ska resultatet av en verksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder i enlighet med god redovisningssed om det inte finns några skattemässiga bestämmelser som anger något annat.

När det gäller avskrivningar på byggnader finns det dock sådana särskilda regler. Detta innebär att hanteringen i redovisningen saknar betydelse för den skattemässiga behandlingen.

Enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen medges avdrag för anskaffningsutgiften för en byggnad genom årliga värdeminskningsavdrag. I det fall en hyresgäst har haft utgifter för ny-, till- eller ombyggnad, eller liknande förbättring av en fastighet som denne innehar med nyttjanderätt och fastighetsägaren omedelbart blir ägare till vad som utförts, ska hyresgästen dra av dessa utgifter genom årliga värdeminskningsavdrag. I normalfallet medges avdrag med högst fem procent per år.

I anskaffningsvärdet för byggnad ska inte utgifter för byggnadsinventarier räknas in. Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Hit räknas inte sådana anordningar som är nödvändiga för byggnadens allmänna funktion. Avskrivningar på byggnadsinventarier medges enligt samma regler som för maskiner och inventarier.

Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får dras av omedelbart även om utgifterna i räkenskaperna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Även utgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i en skattskyldigs näringsverksamhet behandlas som utgifter för reparation och underhåll. Det får dock inte vara fråga om åtgärder som innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Denna möjlighet till skattemässigt direktavdrag brukar i dagligt tal kallas för ”det utvidgade reparationsbegreppet”. Nämnas bör också att kostnader som avser byggnadsinventarier inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet.

I det fall en hyresgäst aktiverar kostnader för hyrda lokaler i räkenskaperna och där avskrivning sker under kontraktets löptid, uppkommer frågan om avskrivningen är skattemässigt avdragsgill. Min bedömning är att det finns risk för att avdraget kan komma att ifrågasättas eftersom det skattemässigt endast är möjligt att göra avdrag direkt eller genom värdeminskningsavdrag med fem procent per år.

För att kunna avgöra hur stor del av kostnaden som är avdragsgill skattemässigt måste kostnaderna först delas upp mellan byggnad och byggnadsinventarier. Den del av kostnaderna som inte avser byggnadsinventarier delas sedan upp mellan reparations- och underhållskostnader samt kostnader som avser ny-, till- eller ombyggnad. Slutligen delas denna post upp mellan kostnader som ska aktiveras som byggnad och kostnader som är direkt avdragsgilla enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

För den del av kostnaderna som avser byggnadsinventarier gäller avskrivningsreglerna för maskiner och inventarier. Detta innebär att det skattemässiga avdraget måste överensstämma med avdraget i räkenskaperna. I det fall det är kort tid kvar av hyreskontraktet måste man vara uppmärksam på att inte byggnadsinventarierna skrivs av för snabbt och rätten till räkenskapsenlig avskrivning påverkas. Det belopp som är hänförligt till byggnad och är avdragsgillt skattemässigt hanteras som en deklarationspost.

Som framgår av ovanstående redogörelse är min bedömning att det inte alltid är förenligt med de skattemässiga reglerna att göra avskrivningar utifrån hyreskontraktets löptid.

Barbro Jansson är skattespecialist hos Ernst & Young. Representanter för FAR SRS skattesektion skriver i varje nummer av Balans under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...