Innehåll

Balans nr 3 2009

Europa-frågor: Ökad övervakning av redovisning och revision

Världens finansmarknader blir alltmer integrerade, men övervakningen är fortfarande relativt nationell. Därför har EU-kommissionen antagit ett antal bestämmelser för att stärka Övervakningen av EU:s finansiella marknader. Syftet är att förbättra samordningen av övervakningen mellan medlemsländerna och att öka den finansiella stabiliteten. EU:s övervakningskommittéer för värdepapper (CESR), banker (CEBS) och försäkringsmarknaden (CEIOPS) får tydligare regler så att de blir mer effektiva och oberoende. Det har bland annat tagits fram tydligare riktlinjer för vad dessa kommittéer ska arbeta med. För att deras arbete ska bli mer effektivt kommer de att kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet framöver.

”Den finansiella krisen har visat på behovet av att ytterligare stärka EU:s regler för tillsynsarbete och har påmint oss om vikten av öppenhet och oberoende, framför allt när det gäller redovisnings- och revisionsstandarder. En nödvändig åtgärd för detta är att stärka rollen för aktörerna i de viktigaste organen på dessa områden” säger kommissionären för inre marknaden, Charlie McCreevy.

EU-kommissionen föreslår att etablera ett gemenskapsprogram som ska ge direktfinansiering från EU:s budget till de tre övervakningskommittéerna. EU ska även finansiera viktiga internationella och europeiska organ som arbetar med standardisering av finansiell rapportering och revision. Dessa organ är International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), och Public Interest Oversight Body (PIOB).

Det är viktigt med en hög kvalitet på de internationellt harmoniserade redovisningsreglerna för att europeiska företag ska ha samma möjligheter på den internationella marknaden. EU-kommissionen anser därför att det europeiska bidraget till den internationella redovisningsdebatten bör stärkas genom att ge ökade resurser till EFRAG.

Göran Tidström, ordförande i EFRAGs Supervisory board, anser att det är en epokgörande händelse att EU-kommissionen genom att bidra med finansiering till EFRAG möjliggör en fördubbling av EFRAGs resurser. ”Tillsammans med ett utökat samarbete med nationella standard setters kan nu EFRAG göra framtidsinriktade insatser i dialogen med IASB för att IFRS ska utvecklas i en riktning som får brett stöd i Europa”, kommenterar han.

EU-kommissionen föreslår ett bidrag på 36,2 miljoner euro för perioden 1 januari 2010 till 31 december 2013. Nästa steg är att Europaparlamentet och rådet ska anta förslaget i en medbestämmandeprocedur.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...