Balans nr 3 2009

FAR SRS Disciplinnämnd: Får erinran efter att ha medverkat till att obehörig undertecknat deklaration

FAR SRS disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom revisorsnämndens tillsyndområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur FAR SRS. Ordförande i nämnden är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd och vice ordförande är Bo Svensson, tidigare jusitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Kari Falk, KPMG, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Nordic Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte och Ola Wahlquist, Ernst & Young.

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 1/2008, beslut meddelat 19 december 2008

Anmälaren Y är styrelseordförande och ensam firmatecknare i de två A-bolagen. X är godkänd revisor och har sedan flera år tillbaka i uppdrag att bland annat sammanställa bolagens deklarationer. X har aldrig haft något revisionsuppdrag i bolagen.

Y hade relativt nyligen tillträtt sina uppdrag i A-bolagen efter sin far, Z, som dragit sig tillbaka bland annat av åldersskäl. I samband med att Y tillträdde sina uppdrag gjorde han klart att allt skulle gå via honom och att han var angelägen om att deklarationerna blev färdiga i tid. Sista dagen för att ge in deklarationerna var 16 juni 2008. X väntade då på bekräftelse från Y att det ena A-bolagets bokslut, som tidigare presenterats för honom, kunde användas. För att vinna tid och inte besvära Y som befann sig på annan ort tog X kontakt med Zs hustru och förhörde sig om det var i sin ordning att Z fick del av bolagens deklarationer i hemmet för underskrift. Efter att X fått besked om att det gick bra fick en medarbetare gå hem till Z med deklarationerna för undertecknande.

Y begärde att disciplinnämnden skulle pröva om X hade brutit mot FAR SRS yrkesetiska regler genom att medvetet låta Z, som inte var behörig, skriva under deklarationerna trots att denne på grund av sjukdom inte begrep vad han skrev på och trots att det hade gjorts klart att Z inte skulle bli störd och oroad.

X vitsordade att Z saknade behörighet att underteckna bolagens deklarationer och gjorde i huvudsak gällande att han hade intrycket att Z var väl medveten om vilka handlingar han skrev under och att det övergripande syftet var att undvika att bolagen drog på sig förseningsavgifter.

Disciplinnämndens beslut

Nämnden fann att det stod klart att X begått ett medvetet fel när Z på hans initiativ undertecknade bolagens deklarationer. Med utgångspunkt i regel 7 i de yrkesetiska reglerna och FAR SRS uttalande angående biträdes ansvar vid upprättande av deklaration avseende skatter och avgifter från december 2007 gjorde nämnden följande bedömning. ”Styrelsen i bolagen och särskilt bolagens firmatecknare [Y] har ansvaret för deklarationerna och ska därför av deklarationsbiträdet ges möjlighet att i god tid gå igenom de diskutabla poster som kan finnas i deklarationerna och i underliggande bokslut. Att det fanns en risk att bolagen skulle komma att ådra sig förseningsavgifter, är inte ett godtagbart motiv för att undandra styrelse/firmatecknare möjlighet att ta sitt ansvar för deklarationerna. Det kan därför inte godtas att en företrädare för [den revisionsbyrå där X är anställd] sista dagen för ingivande av deklarationerna besöker en tidigare firmatecknare för att denne ska underteckna deklarationerna. Även om, såvitt framgår i ärendet, några negativa konsekvenser för bolagen inte uppkommit, kan X inte undgå kritik för att han tagit initiativ och medverkat till att deklarationerna undertecknats av någon som inte var behörig firmatecknare för bolagen.”

X tilldelades en erinran.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...