Balans nr 3 2009

FAR SRS Disciplinnämnd: Får erinran efter att ha medverkat till att obehörig undertecknat deklaration

FAR SRS disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom revisorsnämndens tillsyndområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur FAR SRS. Ordförande i nämnden är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd och vice ordförande är Bo Svensson, tidigare jusitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Kari Falk, KPMG, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Nordic Göteborg, Björn Sundkvist, Deloitte och Ola Wahlquist, Ernst & Young.

Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 1/2008, beslut meddelat 19 december 2008

Anmälaren Y är styrelseordförande och ensam firmatecknare i de två A-bolagen. X är godkänd revisor och har sedan flera år tillbaka i uppdrag att bland annat sammanställa bolagens deklarationer. X har aldrig haft något revisionsuppdrag i bolagen.

Y hade relativt nyligen tillträtt sina uppdrag i A-bolagen efter sin far, Z, som dragit sig tillbaka bland annat av åldersskäl. I samband med att Y tillträdde sina uppdrag gjorde han klart att allt skulle gå via honom och att han var angelägen om att deklarationerna blev färdiga i tid. Sista dagen för att ge in deklarationerna var 16 juni 2008. X väntade då på bekräftelse från Y att det ena A-bolagets bokslut, som tidigare presenterats för honom, kunde användas. För att vinna tid och inte besvära Y som befann sig på annan ort tog X kontakt med Zs hustru och förhörde sig om det var i sin ordning att Z fick del av bolagens deklarationer i hemmet för underskrift. Efter att X fått besked om att det gick bra fick en medarbetare gå hem till Z med deklarationerna för undertecknande.

Y begärde att disciplinnämnden skulle pröva om X hade brutit mot FAR SRS yrkesetiska regler genom att medvetet låta Z, som inte var behörig, skriva under deklarationerna trots att denne på grund av sjukdom inte begrep vad han skrev på och trots att det hade gjorts klart att Z inte skulle bli störd och oroad.

X vitsordade att Z saknade behörighet att underteckna bolagens deklarationer och gjorde i huvudsak gällande att han hade intrycket att Z var väl medveten om vilka handlingar han skrev under och att det övergripande syftet var att undvika att bolagen drog på sig förseningsavgifter.

Disciplinnämndens beslut

Nämnden fann att det stod klart att X begått ett medvetet fel när Z på hans initiativ undertecknade bolagens deklarationer. Med utgångspunkt i regel 7 i de yrkesetiska reglerna och FAR SRS uttalande angående biträdes ansvar vid upprättande av deklaration avseende skatter och avgifter från december 2007 gjorde nämnden följande bedömning. ”Styrelsen i bolagen och särskilt bolagens firmatecknare [Y] har ansvaret för deklarationerna och ska därför av deklarationsbiträdet ges möjlighet att i god tid gå igenom de diskutabla poster som kan finnas i deklarationerna och i underliggande bokslut. Att det fanns en risk att bolagen skulle komma att ådra sig förseningsavgifter, är inte ett godtagbart motiv för att undandra styrelse/firmatecknare möjlighet att ta sitt ansvar för deklarationerna. Det kan därför inte godtas att en företrädare för [den revisionsbyrå där X är anställd] sista dagen för ingivande av deklarationerna besöker en tidigare firmatecknare för att denne ska underteckna deklarationerna. Även om, såvitt framgår i ärendet, några negativa konsekvenser för bolagen inte uppkommit, kan X inte undgå kritik för att han tagit initiativ och medverkat till att deklarationerna undertecknats av någon som inte var behörig firmatecknare för bolagen.”

X tilldelades en erinran.