Innehåll

Balans nr 4 2009

Europa-frågor: De Larosiére-rapporten ska hindra nya kriser

EU-kommissionen fortsätter sitt arbete med att hantera den finansiella krisen. I höstas fick den franske före detta IMF-chefen Jacques de Larosière i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket mot den finansiella krisen. I arbetsgruppen har även Sveriges vice riksbankschef Lars Nyberg ingått. Inför EU:S toppmöte i mars har gruppen tagit fram en rapport som innehåller hela 31 åtgärdspunkter, eller rekommendationer, som ska förhindra att nya ekonomiska kriser inträffar i framtiden.

Gruppen anser att krisen beror på otillräcklig reglering och för lite kontroll. De konstaterar att regelverken och tillsynen inte har fungerat tillräckligt bra då den i för stor utsträckning har legat på nationell nivå. Tillsynsverksamheten har inte hängt med i den utveckling som skett under de senaste tio åren, då finansmarknaderna har blivit alltmer sammankopplade. En ny överstatlig EU-finansinspektion är dock inte aktuell för närvarande.

– Vi presenterar en mycket ambitiös, men också realistisk plan för hur man ska kunna både förebygga och hantera eventuella framtida finanskriser, sade Jacques de Larosière vid en presskonferens i Bryssel.

– Här har vi nu förslag till hur vi för framtiden ska kunna säkerställa förtroendet på Europas finansmarknader. Rapporten är också ett bidrag till EU:S position inför de globala överläggningar som ska ske vid G20-mötet i London i början av april, kommenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

I rapporten nämns flera gånger redovisning som en viktig del i åtgärdsprogrammet. I en av rekommendationerna står bland annat att redovisningsstandarder inte ska favorisera någon affärsmodell, inte uppmuntra procyklikalitet eller avskräcka långsikta investeringar.

Gruppen föreslår att ett nytt råd – European Systemic Risk Council – ska inrättas under Europeiska Centralbankens ledning. Tanken är att rådet tidigt ska kunna varna när det sker avvikelser i marknaderna som kan leda till nya finansiella kriser. Och varningarna ska därefter leda till konkreta åtgärder.

Jacques de Larosières förhoppning är att de föreslagna åtgärderna är genomförda inom några år. Hela rapporten kan läsas på <http://ec.europa.eu/commissionbarroso/president/pdf/ statement20090225en.pdf >

EU-kommissionen planerar att i maj lägga fram ett förslag om en plan för en europeisk övervakning av de finansiella marknaderna. Den kommer att baseras på De Larosière-rapporten samt synpunkter från berörda parter. Planen kommer att följas upp med lagförslag under hösten 2009. Fram till 10 april i år kan synpunkter skickas till MARKT-G1@ec.europa.eu

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com