Innehåll

Balans nr 4 2009

Skatt: Mindre krångel med obligatorisk skattskyldighet

Fastighetsägarna Sverige och Svenskt Näringsliv skickade förra året en begäran till regeringen om förenklingar avseende frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler. Bakom förslaget ställer sig även Företagarna och Stockholms Handelskammare. Förslaget går i första hand ut på att införa obligatorisk skattskyldighet för lokaluthyrning till näringsidkare. Detta ska gälla under förutsättning att lokalen inte hyrs ut för bostadsändamål och kompletteras med en möjlighet att avstå från skattskyldigheten. I andra hand föreslås att den frivilliga skattskyldigheten kvarstår men utan dagens administrativa förfarande med ansökan och beslut.

Efter ett antal granskningar av företags momshantering inser man att ett återkommande problem för både hyresgäster och fastighetsägare är lokaluthyrning. Reglerna är krångliga och administrativt betungande. Den som registrerar sig för frivillig skattskyldighet måste lämna detaljerade uppgifter om lokaler, hyresgäster med mera. Med det följer en rad skyldigheter så som att anmäla ändrad användning, fastighetsöverlåtelse och ansöka om utökning av den yta den frivilliga skattskyldigheten omfattar. Många företag som hyr ut i andra hand eller vidarefakturerar hyra är dessutom omedvetna om att det krävs en registrering för att de ska få debitera moms. De som hyr ut plats i kontorslandskap får inte registrera sig för frivillig skattskyldighet och kan således inte göra avdrag för ingående moms vilket resulterar i gränsdragningsproblematik och konkurrenssnedvridning.

Mervärdesskattdirektivet och ett flertal EG-domar ger medlemsstaterna stor frihet vad gäller utformning av reglerna kring frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal. Detta bland annat för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning samt för att förhindra skatteundandragande och missbruk av regelverket. Som nämnts i tidigare krönikor står ofta dessa två ändamål i motsats till varandra och som rådgivare ställer man sig frågande till hur långt de administrativa skyldigheterna ska sträcka sig för att staten och även EU-kommissionen ska uppnå sina mål vad gäller att förhindra missbruk och skatteundandragande.

Dagens system innebär höga administrativa kostnader för företagen och inte minst för Skatteverket. Förfarandet med ansökan, beslut och övrig anmälningsskyldighet infördes av kontrollskäl för att förhindra missbruk och skatteundandragande men när ingen kontrolluppföljning görs och kunskapsområdet är lågt prioriterat bland de ansvariga vid Skatteverket känns det som ett kostsamt slag i luften.

De föreslagna reglerna om obligatorisk skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler, oavsett vem som hyr lokalen och vilken verksamhet som bedrivs där, skulle innebära stora förenklingar och kostnadsbesparingar för företagen. De undgår inte bara de kostnader och den administration som förknippas med dagens system utan de slipper även de gränsdragningsproblem och momsrisker som finns i dag.

De företag som bedriver momsfri verksamhet kommer att få betala moms på hyra vilket inte varit fallet tidigare när lokaluthyrning var en momsfri tjänst. De har inte rätt till avdrag för den ingående momsen men redan i dag får de i de flesta fall betala ett schabloniserat påslag på den debiterade hyran. Det är ett sätt för fastighetsägarna att i det nuvarande systemet kompensera för minskad avdragsrätt på grund av uthyrning till momsfria verksamheter. En omarbetning av reglerna kommer förmodligen inte innebära en så stor kostnadsmässig förändring för momsfria verksamheter och leder dessutom till en mer förutsebar hyressättning.

För att underlätta för vissa fastighetsägare innehåller förslaget ett komplement till den obligatoriska skattskyldigheten där det ska vara möjligt att frivilligt undanta vissa lokaler. Det gör att de fastighetsägare, till exempel bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, som hyr ut någon enstaka lokal där den ingående momsen är obetydlig inte behöver registrera sig för moms.

Om den obligatoriska skattskyldigheten inte skulle kunna genomföras föreslås att den frivilliga skattskyldigheten kvarstår men utan dagens administrativa förfarande. Ett sådant förfarande tillämpas redan i dag i bland annat Tyskland. Att införa ett sådant system skulle underlätta administrationen för företagen men lämnar i övrigt en hel del problem olösta.

Iinförandet av obligatorisk skattskyldighet skulle, i motsats till de senaste årens förändringar på momsområdet, minska den administrativa bördan för småföretagarna och undanröja många krångliga regler som införts för att stävja missbruk och skatteundandragande. På så sätt kan regeringen komma en bit på väg mot sitt och EU-kommissionens mål. Att det sedan sannolikt skulle innebära stora administrativa kostnadsbesparingar för företagen är efterlängtat nu i finanskrisens spår.

Pia Wiklund är skattespecialist hos BDO. Representanter för FAR SRS skattesektion skriver i varje nummer av Balans under denna vinjett.