Innehåll

Balans nr 4 2009

Skatt: Mindre krångel med obligatorisk skattskyldighet

Fastighetsägarna Sverige och Svenskt Näringsliv skickade förra året en begäran till regeringen om förenklingar avseende frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler. Bakom förslaget ställer sig även Företagarna och Stockholms Handelskammare. Förslaget går i första hand ut på att införa obligatorisk skattskyldighet för lokaluthyrning till näringsidkare. Detta ska gälla under förutsättning att lokalen inte hyrs ut för bostadsändamål och kompletteras med en möjlighet att avstå från skattskyldigheten. I andra hand föreslås att den frivilliga skattskyldigheten kvarstår men utan dagens administrativa förfarande med ansökan och beslut.

Efter ett antal granskningar av företags momshantering inser man att ett återkommande problem för både hyresgäster och fastighetsägare är lokaluthyrning. Reglerna är krångliga och administrativt betungande. Den som registrerar sig för frivillig skattskyldighet måste lämna detaljerade uppgifter om lokaler, hyresgäster med mera. Med det följer en rad skyldigheter så som att anmäla ändrad användning, fastighetsöverlåtelse och ansöka om utökning av den yta den frivilliga skattskyldigheten omfattar. Många företag som hyr ut i andra hand eller vidarefakturerar hyra är dessutom omedvetna om att det krävs en registrering för att de ska få debitera moms. De som hyr ut plats i kontorslandskap får inte registrera sig för frivillig skattskyldighet och kan således inte göra avdrag för ingående moms vilket resulterar i gränsdragningsproblematik och konkurrenssnedvridning.

Mervärdesskattdirektivet och ett flertal EG-domar ger medlemsstaterna stor frihet vad gäller utformning av reglerna kring frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal. Detta bland annat för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning samt för att förhindra skatteundandragande och missbruk av regelverket. Som nämnts i tidigare krönikor står ofta dessa två ändamål i motsats till varandra och som rådgivare ställer man sig frågande till hur långt de administrativa skyldigheterna ska sträcka sig för att staten och även EU-kommissionen ska uppnå sina mål vad gäller att förhindra missbruk och skatteundandragande.

Dagens system innebär höga administrativa kostnader för företagen och inte minst för Skatteverket. Förfarandet med ansökan, beslut och övrig anmälningsskyldighet infördes av kontrollskäl för att förhindra missbruk och skatteundandragande men när ingen kontrolluppföljning görs och kunskapsområdet är lågt prioriterat bland de ansvariga vid Skatteverket känns det som ett kostsamt slag i luften.

De föreslagna reglerna om obligatorisk skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler, oavsett vem som hyr lokalen och vilken verksamhet som bedrivs där, skulle innebära stora förenklingar och kostnadsbesparingar för företagen. De undgår inte bara de kostnader och den administration som förknippas med dagens system utan de slipper även de gränsdragningsproblem och momsrisker som finns i dag.

De företag som bedriver momsfri verksamhet kommer att få betala moms på hyra vilket inte varit fallet tidigare när lokaluthyrning var en momsfri tjänst. De har inte rätt till avdrag för den ingående momsen men redan i dag får de i de flesta fall betala ett schabloniserat påslag på den debiterade hyran. Det är ett sätt för fastighetsägarna att i det nuvarande systemet kompensera för minskad avdragsrätt på grund av uthyrning till momsfria verksamheter. En omarbetning av reglerna kommer förmodligen inte innebära en så stor kostnadsmässig förändring för momsfria verksamheter och leder dessutom till en mer förutsebar hyressättning.

För att underlätta för vissa fastighetsägare innehåller förslaget ett komplement till den obligatoriska skattskyldigheten där det ska vara möjligt att frivilligt undanta vissa lokaler. Det gör att de fastighetsägare, till exempel bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, som hyr ut någon enstaka lokal där den ingående momsen är obetydlig inte behöver registrera sig för moms.

Om den obligatoriska skattskyldigheten inte skulle kunna genomföras föreslås att den frivilliga skattskyldigheten kvarstår men utan dagens administrativa förfarande. Ett sådant förfarande tillämpas redan i dag i bland annat Tyskland. Att införa ett sådant system skulle underlätta administrationen för företagen men lämnar i övrigt en hel del problem olösta.

Iinförandet av obligatorisk skattskyldighet skulle, i motsats till de senaste årens förändringar på momsområdet, minska den administrativa bördan för småföretagarna och undanröja många krångliga regler som införts för att stävja missbruk och skatteundandragande. På så sätt kan regeringen komma en bit på väg mot sitt och EU-kommissionens mål. Att det sedan sannolikt skulle innebära stora administrativa kostnadsbesparingar för företagen är efterlängtat nu i finanskrisens spår.

Pia Wiklund är skattespecialist hos BDO. Representanter för FAR SRS skattesektion skriver i varje nummer av Balans under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...