Innehåll

Balans nr 5 2009

Europa-frågor: Ditt Europa, din affärsmöjlighet

EU:s INRE MARKNAD är kärnan i det europeiska samarbetet. Men trots alla fördelar som den inre marknaden medför så är det alltför få svenska företag som tar tillvara på dessa möjligheter. Det visar bland annat en studie som FAR SRS genomförde bland 400 slumpmässigt utvalda svenska företag tidigare i år. Resultatet är tyvärr mycket nedslående och kan sammanfattas enligt följande:

  • Över hälften av de svenska företagen (55 procent) agerar fortfarande inte på den inre marknaden. Bara 43 procent av landets cirka 80 000 företag har någon form av handel med andra EU-länder. Av de företag som inte är aktiva så planerar bara två av hundra att bli det.

  • En majoritet av Sveriges företag har dåliga kunskaper, och endast en tredjedel av dessa företagare har bara övergripande kunskap om vad den inre marknaden är. Endast fyra av hundra svenska företag vet att det är trettio länder som utgör den inre marknaden.

  • 60 procent av Sveriges företag tycker inte att den inre marknaden är viktig för det egna företagets verksamhet. Endast fem procent av landets företag ser den inre marknaden som sin hemmamarknad.

  • Endast tio procent av de svenska företagen har någon som är ansvarig för att följa och förstå den inre marknadens utveckling.

Resultaten visar på ett stort ointresse och okunskap bland svenska företag. Många företag är dock medvetna om sin bristande kunskap och därför efterfrågar hela 70 procent av företagen bättre utbildning och information.

Dan Brännström, FAR SRS generalsekreterare, sa i samband med lanseringen av studien: ”Resultatet visar att vi inom revisions- och redovisningsbranschen har ytterligare en viktig uppgift att fylla. Som revisorer och rådgivare kan vi ge råd och stöd till företag som vill expandera på den inre marknaden”. Men för att vi i branschen ska kunna stödja företagen behöver även vi bättre kunskap om den inre marknaden. Intresset är tyvärr väldigt lågt även inom revisions- och redovisningsbranschen.

EU-kommissionen har nyligen startat en ny version av webbplatsen ”Ditt Europa, din affärsmöjlighet” (<http://ec.europa.eu/youreurope/business/indexsv.htm>). Den ska göra det enklare för småföretag att göra affärer över nationsgränserna och beskriver till exempel på ett tydligt sätt vad den inre marknaden för varor betyder. Jag rekommenderar både företagare, revisorer och rådgivare att titta närmare på denna webbplats. Genom ökad kunskap ökar intresset för att dra nytta av de fördelar som den inre marknaden medför.

Rapporten ”Är EU vår hemmamarknad? – en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter” finns på <www.farsrs.se>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com