Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Debatt: Utöka transparensen i årsredovisningen!

När man läser årsredovisningar och ser information om ställd pant får man inte alltid all nödvändig information. Hanteringen av den saknade informationen kan leda till att aktieägare i vissa situationer missgynnas i förhållande till kreditgivare. Det framgår inte heller att en kostnad som redan är resultatförd kan ha ett värde i framtiden, ett dolt värde, genom att man då inte behöver betala någon kostnad, skriver Göran Lundin.

Ofta ser det ut så här i dag i en årsredovisning:

2008

2007

Ställda säkerheter

1 000 000

1 000 000

exemplifierat med belopp

Om lån (eller liknande åtagande) är på 1 miljon kronor så stämmer det med årsredovisningslagens intentioner om att ge en rättvisande bild (se även FAR SRS vägledning och rekommendation).

Dock ska jag här redovisa två fall där det inte ger hela bilden:

Fall 1. Företaget har lån på 800 000 kronor och har gett banken pantbrev om 1 000 000 kronor. Det vill säga, det finns ett utrymme på 200 000 kronor vilket i en obeståndssituation skulle kunna missgynna aktieägare och/eller andra fordringsägare. I detta fall kan man via en tilläggsupplysning ange om den överskjutande panten är i enlighet med avtal eller om denna ska ”tas hem” till företaget och ej vara ställd pant (om det inte anges i skuldbrev (liknande avtal att panten är ställd då är den visserligen i bankens förvar men ej ställd.)

Detta borde klart framgå av årsredovisningen i enlighet med lagens intentioner om att ge en rättvisande bild. Enligt FAR SRS RevR 9 är det inget som hindrar företaget att upplysa om detta.

Jag anser att detta inte är tillräckligt, det borde vara skall eller åtminstone bör redovisa ett sådant förhållande.

Fall 2. Företaget har lån på 1 miljon kronor och har givit banken pantbrev på samma summa, men i fastigheten finns det pantbrev uttaget om 2 miljoner kronor. Det vill säga företaget har pantbrev på 1 miljon kronor i eget förvar (förhoppningsvis). Detta framgår dock ej av årsredovisningen. Om företaget i framtiden behöver ta upp ett lån eller ställa en säkerhet så har man redan tagit den kostnaden och har då en dold tillgång. I detta fall borde man ange det i not. Ett exempel skulle kunna vara:

Not x Ställda säkerheter. Inteckningar i företagets fastigheter (kan även vara företagsinteckningar) har lämnats som säkerhet för lån/ansvarsförbindelser. Totalt är det uttaget pantbrev om 2 miljoner kronor i företagets fastigheter. Av dessa är 1 miljon kronor ställd pant för företagets lån/ansvarsförbindelser. Resterande pantbrev om 1 miljon kronor är i företagets förvar.

Jag anser att det borde vara ett krav att redovisa på detta sätt och genom det få en ökad transparens!

Göran Lundin är civilekonom med tjugo års redovisningsvana från fastighetsbranschen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...