Balans nr 8/9 2009

Debatt: Inte alltid nedskrivningsbehov vid resultat som täcker avskrivningar och räntekostnader

Johan Månsson och Eva Törning svarar Pär Falkman, Bo Nordlund och Rolf Rundfelt:

I Balans nr 6-7/2009 kommenterade Pär Falkman, Bo Nordlund och Rolf Rundfelt vissa frågor avseende nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Artikeln var i första hand en analys av de två begreppen ”värde” och ”bestående”. Johan Månsson och Eva Törning framför här en delvis annorlunda syn på innebörden av begreppet ”värde”.

I denna artikel diskuterar vi nedskrivningsprövning i ett icke noterat företag som valt att inte tillämpa Redovisningsrådets rekommendation nr 17 (RR 17) och inte heller tillämpar K2 (BFNAR 2008:1). Eftersom Bokföringsnämnden (BFN) inte gett ut någon norm avseende nedskrivningar innebär det att bedömningen ska utgå från årsredovisningslagens (ÅRL) regler och beakta ”god redovisningssed”.

Den fråga vi specifikt behandlar är vilket avkastningskrav som ska tillämpas vid prövning av nedskrivningsbehov. Vi tolkar att det är Pär Falkmans, Bo Nordlunds och Rolf Rundfelts uppfattning att tillämpning av ÅRL innebär att det är ett marknadsmässigt avkastningskrav, beräknat enligt de principer som anges i RR 17, som bör tillämpas även för företag som formellt inte följer RR 17. Pär Falkman, Bo Nordlund och Rolf Rundfelt argumenterar för att detta följer av förarbeten och kommentarer till både bokföringslagen (BFL) och ÅRL. Vi gör en annan bedömning, BFNAR 2000:2 reglerar när rekommendationer från RR kan utgöra god redovisningssed och därmed vara bindande för alla företag. Detta gäller bland annat om det etablerats en fast praxis hos icke-noterade företag att tillämpa en värderingsregel som följer av en rekommendation från RR. Beträffande RR 17:s regler om avkastningskrav är det vår bedömning att det inte finns en sådan fast praxis vad gäller avkastningskrav. Dessutom, att såsom Pär Falkman, Bo Nordlund och Rolf Rundfelt diskuterar tolka ÅRL som att nedskrivning alltid ska ske till det värde som tillgången skulle betinga vid en försäljning, kan ju uppfattas som att gå längre än till och med RR 17 och IFRS. Även i dessa regelverk görs ju en åtskillnad mellan nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde.

Vår bedömning är att när en anläggning genererar, och förväntas fortsätta att generera, ett resultat som täcker både avskrivningar och verkliga räntekostnader, då föreligger normalt inte nedskrivningsbehov. Vi menar att detta synsätt överensstämmer med en brett tillämpad praxis och står inte i strid med ÅRL. Den praxis som finns i dessa frågor har till stora delar utvecklats utifrån FAR:s gamla rekommendation nr 3. RR 17 och IFRS har en annan utgångspunkt eftersom det enligt dessa regelverk inte räcker att anläggningen genererar positiva resultat. Resultaten ska dessutom vara så stora att de även räcker för att ge rimlig avkastning till ägarna. Denna skillnad i synsätt är allvarlig eftersom både RR 17 och IFRS är utformade för noterade företag och har ett starkare fokus på information anpassad för kapitalmarknaderna.

Som framgår ovan är det vår uppfattning att i många situationer kan nedskrivningsbehov analyseras utifrån en utvärdering av resultaträkningen och framtida förväntade resultat efter avskrivningar och räntekostnader. En teoretiskt mer utvecklad metod är givetvis att beräkna ett nuvärde på anläggningen genom att diskontera framtida förväntade kassaflöden, före räntekostnader, med tillämpning av ett relevant avkastningskrav. Frågan är då hur dessa avkastningskrav skiljer sig mellan vårt synsätt och RR 17. Detta kan illustreras med ett exempel.

Anta att ett företag har en enda anläggning och följande balansräkning:

Anläggning

1 000

Eget kapital (avkastningskrav 25%)

400

Lån (ränta 5%)

600

Anläggningen förväntas ge ett positivt kassaflöde före räntor, och även ett resultat före avskrivningar, på 218 per år under fem ytterligare år. Därefter finns inget restvärde. I detta exempel kommer resultatet då precis räcka till att täcka avskrivningar och räntor under de fem åren. Det ackumulerade resultatet efter fem år kommer således vara noll. Kassaflödesmässigt räcker överskottet exakt till att, förutom att betala räntor, amortera lånet och återbetala ägarnas insats. Ägarna kommer dock inte få någon positiv avkastning. (Dessa slutsatser gäller om återbetalning av ägarnas insats sker successivt under fem år i samma takt som amortering av lånet).

Fördelningen mellan skulder och eget kapital antas vara optimal och det sammanvägda marknadsmässiga avkastningskravet kan då, med ”RR 17-synsätt”, beräknas till 13% (0,4 av 25% och 0,6 av 5%). Enligt vårt synsätt kan avkastningskravet vid en nedskrivningsprövning sättas till endast 3% (0,6 av 5% och ingen avkastning på eget kapital). När det förväntade kassaflödet nuvärdesdiskonteras med de två alternativa avkastningskraven blir utfallen följande:

Diskonteringsfaktor

Nuvärde

3%

1 000

13%

770

Vid tillämpning av ett marknadsmässigt avkastningskrav skulle således anläggningen behöva skrivas ned med 23% till 770. På grund av nedskrivningen skulle företaget då redovisa en kraftig förlust år 0 och i stället motsvarande högre resultat resterande fem år.RR 17 baseras på denna princip och detta kan vara en rimlig och bra redovisning ur ett aktieägarperspektiv. Men vi anser således att en sådan redovisning inte är tvingande enligt god redovisningssed och särskilt inte i företag med en begränsad ägarkrets. Vi kan till och med tycka att en sådan redovisning kan vara olämplig eftersom den kan ge en mycket stark och omotiverad volatilitet i resultaträkningen.

Sammanfattningsvis är det således vår uppfattning att nedskrivningsprövning enligt RR 17 utgår från ett aktieägarperspektiv och i första hand är lämplig i företag med spridd ägarkrets och handel i företagets aktier. För andra företag är det förekommande praxis och förenligt med god redovisningssed att nedskrivning normalt inte krävs om en anläggning under sin återstående nyttjandetid förväntas ge positiva resultat efter avskrivningar och räntekostnader. Detta är i princip detsamma som att vid en prövning av nedskrivningsbehov genom nuvärdesdiskontering av framtida kassaflöden sätta avkastningskravet på eget kapital till noll. Vi vill därför hävda att även det som företagen enligt vår bedömning faktiskt gör har varit och är förenligt med god redovisningssed.

Auktor revisor Johan Månsson och redovisningsspecialist Eva Törning är verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopcrs.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...