Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Regelrådet avstyrker SamRoB-förslag

Om reglerna för beskattning och redovisning skiljs åt är risken stor att företag måste tillämpa flera parallella regelsystem för periodisering av inkomster och utgifter. Det bedömer Regelrådet, som avstyrker förslagen i slutbetänkandet från utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, SamRoB.

Regelrådet är en rådgivande statlig kommitté, med uppgift att granska föreslagna regler bland annat med avseende på deras väntade administrativa kostnader för företag. Rådet har i och för sig inga invändningar mot utredningens konsekvenskartläggning, men bedömer ändå att det inte går att göra sig en klar bild av den börda som skulle tillkomma med de föreslagna ändringarna av reglerna gällande inkomstbeskattningen.

ak