Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: ... men Finansinspektionen inför skärpta bonusregler

Finansinspektionen (FI) har beslutat om nya regler för rörliga ersättningar, bonusar. Ändringarna trädde i kraft 1 januari i år och omfattar i princip alla finansiella företag som står under FI:s tillsyn.

Samtliga anställda ska omfattas av en ersättningspolicy som ska beskriva hur ersättningssystemet är uppbyggt, hur det ska fungera och utvärderas. Ersättningspolicyn ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till överdrivet risktagande.

För anställda som kan påverka risknivån i företaget gäller särskilda regler. För sådana personer ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Innan den sedan betalas nr ska beloppet dessutom riskjusteras, det vill säga resultatet som ersättningen baseras på ska säkras och utvärderas. Om resultatet försämras väsentligt kan bonusen minskas eller helt utebli.

För anställda som kan påverka företagets risknivå ska reglerna även tillämpas på ersättningar som beslutas 2010, men avser tiden före 1 januari 2010.

Företagen är skyldiga att offentliggöra detaljerade uppgifter om ersättningarna.

Uppskjutningen av ersättningen påverkar inte redan bindande avtal. Senast 31 augusti i år ska företagen rapportera till FI om det finns kvar avtal som inte överensstämmer med de nya reglerna.

ph