Balans nr 1 2010

Överuttag av avgifter i VA-verksamhet

Vilka regler gäller för verksamheter som styrs av självkostnadsprincipen?

Allt fler kommuner flyttar sin vatten- och avloppsverksamhet (VA) till ett aktiebolag (ofta kommunägt). Därmed uppstår frågan om hur ett eventuellt överuttag av avgifter ska redovisas. I denna artikel redogör Pär Falkman och Eva Törning för vilka regler som gäller vid överuttag av avgifter i verksamheter som regleras i enlighet med självkostnadsprincipen.

VA – Vatten- och avloppsverksamhet

BFNAR – Bokföringsnämndens allmänna råd

RR – Redovisningsrådets rekommendation

LAV 07 – Lagen om allmänna vattentjänster

VA-verksamhet bedrivs traditionellt inom kommunens egen förvaltning. Det har dock blivit vanligare att kommuner flyttar sin VA-verksamhet till ett aktiebolag – ofta inom ramen för ett energibolag. Detta bolag måste upprätta sin redovisning i enlighet med god redovisningssed vilket då även inkluderar VA-verksamheten. En viktig fråga som uppkommer är huruvida ett överuttag inom VA-verksamheten har skett och, i så fall, hur detta överuttag ska redovisas.

Redovisning av ett överuttag är inte beroende av hur verksamheterna har redovisat bland annat anslutningsavgifter och andra avgifter. Vad som är ett överuttag kan vara svårt att bedöma men regleras ytterst i kommunallagens regler om självkostnadsprincipen. Denna princip finns även i lagen om allmänna vattentjänster (lav 07).

Flertalet bolag väljer att följa BFNAR eller RR 1–29. Valet av regelverk i det här enskilda fallet spelar inte någon roll eftersom de två regelverken är lika till sitt innehåll. Det är emellertid viktigt att poängtera att det för dessa bolag inte enbart är den traditionella goda redovisningsseden i form av bokföringslagen, årsredovisningslagen och kompletterande normgivning som reglerar innehållet iden finansiella rapporteringen. För bolag som bedriver VA-verksamhet finns det nämligen även regler i lav 07 som påverkar hur transaktioner ska redovisas. Det centrala i denna lagstiftning är att det är reglerat hur höga avgifter som kan tas ut av kundkollektivet. För VA-verksamheter gäller att avgiftsuttaget inte får överstiga nödvändiga kostnader för verksamhet som bedrivs inom huvudmannens verksamhetsområde (se 50 § LAV 07).

Redovisning av avsättning/ skuld

Avgiftsuttaget baseras således uteslutande på verksamhetens kostnader. I verksamheter vars avgiftsuttag inte får överskrida självkostnaden innebär det att ett överuttag normalt inte innebär vinst. Ett avgiftsuttag som överstiger periodens fastställda kostnader utgör i stället en förpliktigande händelse för organisationen till följd av ett legalt åtagande, dvs. en avsättning/skuld.

Redovisning av intäkter

En intäkt är det bruttoflöde av ekonomiska fördelar som uppstår i ett företag under en redovisningsperiod, och som ökar företagets egna kapital, med undantag för ökningar som beror på tillskott från aktieägarna och innehavare av aktierelaterade instrument. Intäkter ska redovisas när:

 • Företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen.

 • Företaget inte behåller något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts.

 • Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 • Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för säljaren är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla säljaren.

 • De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Dessa kriterier gäller alla intäkter och har även bäring för intäkter inom VA-verksamheten (även om intäktsredovisningen som sådan regleras av LAV 07). Speciellt det fjärde kriteriet är ytterst intressant eftersom det inverkar på hur ett överuttag ska klassificeras och redovisas. Eftersom avgifterna som tas ut baseras på en förutbestämd taxa, som bygger på budgeterade antaganden, är det inte ovanligt att avgiftsuttaget vissa år överstiger de kostnader som bolaget haft för att tillhandahålla sina tjänster. Enligt den lagstiftning som reglerar verksamheternas avgiftsuttag, ska ett sådant överuttag återföras till abonnenterna. De ekonomiska fördelarna i ett överuttag kommer således inte den redovisningsskyldige tillgodo och ska därför inte intäktsredovisas.

Enligt huvudregeln ska ett överuttag regleras inom en treårsperiod, antingen genom återbetalning eller genom att bolaget tillhandahåller tjänster utan att ta ut full kostnadstäckning genom avgiftsuttaget, lav 07 tillåter dock under vissa omständigheter att återbetalningen sker under en längre tidsperiod. I fall då verksamheten står inför en stor nyinvestering som kommer hela avgiftskollektivet till godo, och denna är planerad att ske inom en tioårsperiod, tillåts verksamheten att hålla inne överuttag för att finansiera investeringen. Det innehållna överuttaget ska sedan successivt intäktsföras i samma takt som man gör avskrivningar på den tillgång som finansierats med avgifter hänförliga till tidigare överuttag.

Sammanfattande kommentarer

Inkomster från VA-verksamhet som är att betrakta som överuttag torde således normalt inte uppfylla kriterierna för att intäktsföras eftersom de inte kommer att öka bolagets vinst och därmed tillföra eget kapital. I stället bör de hanteras som en förutbetald intäkt och skuldredovisas. Ett överuttag som enligt lagstiftningen ska återbetalas utgör nämligen en [legal] förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars reglering förväntas föranleda ett utflöde av resurser (jfr. RR 16). Detta gäller oavsett på vilket sätt bolaget har tänkt återföra skulden till kollektivet av abonnenter och under vilken tidsram.

Ek. dr Pär Falkman

är verksam vid Ernst & Young.

Redovisningsspecialist Eva Törning är verksam vid Grant Thornton.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...