Innehåll

Balans nr 10 2010

Noteringar: Far välkomnar dialog om revisorns roll

När HQ Bank föll, föll också en skugga över revisionen. Toppolitiker från båda blocken har efterlyst skärpta krav på revisorerna. Fars generalsekreterare Dan Brännström välkomnar en debatt, särskilt som EU-kommissionen snart kommer med en ”grönbok” om revision.

Finansmarknadsminister Mats Odell (KD) har i media satt press på branschen. Regelverket kring revision i finansiella bolag bör ses över och eventuellt skärpas, anser han.

–Nej, det behövs inte fler regler, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström bestämt.

–Revisorn tillhör redan ett av de mest genom reglerade yrkena. Däremot välkomnar vi en diskussion om revisorns roll och uppgifter. Under alla omständigheter kommer diskussionen att behövas när vi får EU-KOMMISSIONEN grönbok om revision senare i höst.

Näringslivsskandaler tenderar att drabba revisorn. Dan Brännström menar att en orsak kan vara att allmänheten och intressenterna inte har rätt kunskap om revisorsrollens möjligheter och begränsningar.

–Sedan blir det alltid extra mycket fokus på revisorn i förhållande till andra aktörer, eftersom det finns en tillsynsmyndighet [Revisorsnämnden] som granskar just revisorns arbete, säger han och tillägger:

–Men självfallet måste även revisorn tåla kritisk granskning.

3 september meddelade Ekobrottsmyndigheten att de inlett en förundersökning mot HQ Bank, angående misstanke om grovt bokföringsbrott och svindleri.

13 september fick Revisorsnämnden, RN, Finansinspektionens anmälan mot KPMG och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors, ansvarig revisor i HQ Bank. RN:s chef Peter Strömberg klargör:

–Om man tittar på innehållet i Finansinspektionens anmälan kan man konstatera att det rör sig om kritik mot den ansvariga revisorn. Det här är alltså inte frågan om en kvalitetskontroll av en hel verksamhet, utan ett disciplinärende mot en enskild revisor, säger han.

Hur stort ansvar har revisorn för krisen i HQ Bank ?

–Det kan jag inte ge något preliminärt svar på. Men en ren revisionsberättelse har ju visat sig inte vara någon garanti för att det som hände för HQ. Bank inte skulle kunna hända, säger Peter Strömberg.

Dagen efter anmälan till RN lämnade KPMG och ansvariga revisorn in en anmälan till Bolagsverket om förtida avgång från uppdraget i HQ Bank.

–Finansinspektionens kritik är allvarlig och vi tar den på stort allvar. På grund av tystnadsplikten är vi förhindrade att uttala oss om det enskilda uppdraget, men vi välkomnar Revisorsnämndens granskning och kommer att bistå den till fullo, säger KPMG:s vd Helene Willberg till Balans.

Helene Willberg har konsekvent försvarat sin medarbetare. Till Dagens Nyheter sa hon att komplexiteten i IFRS regelverk är underskattad och har i debatten speglats på ett förenklat sätt.

Även Fars generalsekreterare Dan Brännström lyfter frågan om IFRS och verkligt värde.

–HQ Bank är ett exempel på de problem som kan uppkomma vid redovisning till verkligt värde. IFRS medger ju alternativa tillvägagångssätt när man räknar sig fram till det verkliga värdet, och de är långt ifrån självklara. Frågan är värd en egen mässa, säger han.

Rakel Lennartsson