Innehåll

Balans nr 10 2010

Medlemsnytta: Far ställer krav på vidareutbildning

Vidareutbildningen är viktig för Fars medlemmar. I Samlingsvolymen som kommer i januari finns Vägledning för vidareutbildning med. Men redan nu finns vägledningen på Fars hemsida.

Krav på vidareutbildning är en del i kvalitetskontrollen av Fars medlemmar. Kravet är detsamma oavsett medlemskategori. Vidareutbildningen bör omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år, och vara anpassad efter medlemmens behov. Av de 120 timmarna ska minst 60 timmar per treårsperiod vara verifierbara.

–Vi får många frågor om vad som gäller, framför allt från redovisningskonsulter, säger Anette Hedbern från Fars sektion Små 8c medelstora företag.

Hon rekommenderar alla medlemmar att läsa regel 6 i de yrkesetiska reglerna som finns i Fars Medlemsvolym och dessutom ta del av vägledningen för vidareutbildning som Finns tillgänglig för medlemmar på Fars hemsida.

Av regel 6 framgår att en medlem löpande måste upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper för att säkerställa att hans eller hennes arbete håller en hög kvalitet och att verksamheten även i övrigt bedrivs enligt god yrkessed. Till stor del kan vidareutbildningen ske genom att medlemmen utför kunduppdrag och tar in ny information genom exempelvis facklitteratur, facktidskrifter och nyhetsbrev. Men det är också viktigt att delta i så kallad verifierbar utbildning.

–Många frågor rör vad som räknas som verifierbar utbildning. Det handlar om att någon utomstående kan intyga att du deltagit i utbildningen, säger Anette Hedbern.

Det kan exempelvis vara externa kurser och seminarier hos Far Akademi eller andra utbildningsinstitut, företagsinterna kurser och seminarier och webbaserade kurser.

Kravet på vidareutbildning har funnits länge för Fars medlemmar och det bygger på IFAC:s krav.

–Planeringsdelen är också viktig. Man bör årligen planera och avsätta tid, men det tror jag är självklart för de flesta eftersom utbildningar kostar både tid och pengar, säger Anette Hedbern.

Regel 6 är en del av kvalitetskontrollen och ett sätt att mäta kvalitet. Anette Hedbern betonar därför hur viktig vidareutbildningen är.

–Det handlar om att kunna konkurrera med sin kompetens, säger hon.

Charlotta Danielsson

Vidareutbildning

Vidareutbildningen bör omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år, och vara anpassad efter medlemmens behov. Minst 60 timmar (av de 120 timmarna) per treårsperiod ska vara verifierbara. Vidareutbildningskravet omfattar samtliga medlemmar i Far.