Innehåll

Balans nr 10 2010

EU-frågor: Stärkt övervakning av EU:s finansmarknader

Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen har kommit överens om hur EU:s framtida system för finansövervakning ska se ut. Europeiska finansiella institut har ofta gränsöverskridande verksamhet och de finansiella marknaderna har nära kopplingar till varandra. Det nya systemet ska motverka ekonomiska och finansiella kriser och öka samordningen på tillsynsområdet inom EU.

Redan i mitten av 2008 efterlyste Europaparlamentet särskilda åtgärder för att stärka tillsynen på de finansiella marknaderna. I mitten av 2009 la EU-KOMMISSIONEN fram ett förslag som till stor del arbetades fram under de svenska och spanska ordförandeskapen. I den så kallade de Larosiére-rapporten föreslogs två verktyg; ett europeiskt systemriskråd (European Systemic Risk Board -ESRB) och ett EU-system för finansiell tillsyn (European System of Financial Supervisors -ESFS). ESRB ska övervaka och bedöma risker för hela det finansiella systemets stabilitet. Det ska ge förvarningar och förslag på lämpliga åtgärder. Rådet ska också ge varningar och rekommendationer till medlemsstaterna och de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (ESFS). ESRB kommer att ligga i Frankfurt och bestå av representanter från Europeiska centralbanken (ECB), centralbankscheferna från EU:s 27 medlemsländer, de europeiska tillsynsmyndigheterna och nationella tillsynsmyndigheterna. ECB:s ordförande kommer automatiskt att bli ordförande för ESRB under de fem första åren. Efter tre år kommer en utvärdering att ske för att bedöma om detta fungerar väl eller om ordföranden i stället ska väljas.

ESFS ska bidra till att harmonisera standarder och regler på EU-nivå. Det ska bestå av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som tillsammans ska arbeta med tre nya tillsynsmyndigheter (ESA) på EU-nivå en europeisk bankmyndighet (European Banking Authority -EBA) i London, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet (European Insurance and Occupational Pensions Authority -EIOPA) i Frankfurt och en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (European Securities and Markets Authority -ESMA) i Paris.

Vi får alltså många nya härliga förkortningar inom finansmarknaden att hålla reda på. Om det går som planerat kommer det nya tillsynssystemet att vara på plats 1 januari 2011.

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europé (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com