Balans nr 10 2010

Fördjupning: Var går gränsen för muta? – ny svensk kod vägleder

I juni överlämnades betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38) till regeringen. I denna artikel redogör Carina Bergman Marcus och Urban Engerstedt, som deltog som experter i utredningen, för förslaget till Svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Regeringen beslutade i mars 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att dels se över den straffrättsliga regleringen av brotten mutbrott och bestickning, dels att med hjälp av och i nära samverkan med näringslivets organisationer och andra berörda utarbeta ett förslag till en kod för beslutspåverkan inom näringslivet. I juni 2010 redovisade utredaren, före detta justitierådet Bo Svensson, resultatet av sitt arbete genom att överlämna betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38) till justitieministern.

Kodens syfte

Koden ska utgöra ett led i näringslivets självreglering och ha som syfte att sammanfatta och utveckla god svensk praxis på området. Koden syftar till att vägleda företag i frågor om hur förmåner i näringslivet får användas för att främja företagets verksamhet. Den är tänkt att komplettera de straffrättsliga bestämmelserna. I de straffrättsliga bestämmelserna om muta anges bland annat att straffansvar kan inträda om förmåner ges som är ägnade att otillbörligt påverka en arbets- eller uppdragstagares arbete eller uppdrag. Avsikten är att koden ska lämna så klara besked som möjligt om vad som är tilllåtna kontakt- och relationsbefrämjande förmåner i affärsverksamheten.

Om företrädare för ett företag har följt koden, kan åtgärden inte anses vara ägnad att otillbörligt påverka mottagarens arbete eller uppdrag. Därmed inte sagt att en företrädare som har brutit mot koden med automatik gjort sig skyldig till brott. Koden är avsedd att ställa högre krav än de som följer av brottsbalkens bestämmelser om mutbrott. Det är därför inte nödvändigt att den som lämnar en förmån i strid med koden därmed också har gjort sig skyldig till otillbörlig påverkan i straffrättslig mening.

En för näringslivet generell kod kan omöjligen innehålla detaljerade regler om otillbörlig påverkan. Genom särskilda överenskommelser mellan branschorganisationer och företag inom samma bransch kan emellertid mer detaljerade och specifika bransch- eller marknadssystem tas fram.

I kodarbetet har hänsyn tagits till de regelverk som tidigare tagits fram av olika internationella och nationella organisationer som till exempel OECD, International Chamber of Commerce (ICC), Transparency International och Institutet mot mutor.

Kodens tillämplighet

Koden kommer att vara tillämplig för alla företag som är bokföringspliktiga enligt bokföringslagen eller lagen om utländska filialer, det vill säga i princip alla företag i det svenska näringslivet vid all produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Koden omfattar alla slags gåvor, belöningar och andra förmåner. Om ett företag omfattas av koden, kan den få betydelse vid bedömning i domstol av om ett företags företrädare gjort sig skyldiga till mutbrott eller inte. Koden kommer också att vara ett verktyg för företagens ägare, affärspartners och andra intressenter.

Otillåtna och tillåtna förmåner

Koden innehåller riktlinjer om när det är tillåtet eller otillåtet för ett företag att erbjuda, utlova eller överlämna en förmån till anställda eller uppdragstagare i ett annat företag eller offentligrättsligt organ. Koden innehåller också riktlinjer till företag om när deras anställda och uppdragstagare bör få ta emot förmåner från någon annan. Avsikten med koden är även att förhindra att anställda låter sig påverkas till nackdel för arbetsgivaren samt att främja sund konkurrens och öka förtroendet för näringslivet.

Enligt koden får företag inte erbjuda, utlova eller lämna en förmån till någon i syfte att otillbörligt påverka myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller till anställda eller uppdragstagare och myndigheter eller andra offentliga organ om förmånen är sådan att den typiskt sett otillbörligt påverkar mottagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ett företag får dock erbjuda, utlova eller lämna en förmån till anställda eller uppdragstagare i ett annat företag om det sker öppet, är måttfullt och förmånen inte heller i övrigt är sådan att den typiskt sett otillbörligt påverkar den anställdes eller uppdragstagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Agenter och andra samarbetspartners

Enligt koden gäller vidare att företag vid behov ska kontrollera integriteten hos agenter och andra samarbetspartners innan avtal sluts eller annat samarbete inleds. Oavsett vilken form av arvode som betalas till samarbetspartnern ska sådant arvode så långt det är möjligt baseras på objektiva grunder. Arvodet bör motsvara en rimlig och skälig ersättning för de uppgifter samarbetspartnern utför. Betalning i kontanter eller till bank i ett annat land än där samarbetspartnern är registrerad får endast ske i undantagsfall och bara om det finns affärsmässiga skäl för detta.

Åtgärder för att förebygga mutbrott och otillbörlig påverkan

Företag bör vidare om det behövs för verksamheten anta en policy med åtgärder mot otillbörlig påverkan. Policyn ska vara anpassad till företagets storlek, art och ägarförhållanden, den verksamhet som bedrivs och risken inom företaget för otillbörlig påverkan. Det viktiga är att analysera vilka risker det individuella företaget står inför.

Fotnot

Kodförslaget är för närvarandefåremål för remissbehandling. Institutet mot mutor har förklarat sig berett att efter remissbehandling fastställa och förvalta koden.

Carina Bergman Marcus är bolagsjurist vid Ernst & Young samt ordförande i Fars policygrupp för etik.

Urban Engerstedt är Fars chefsjurist.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...