Innehåll

Balans nr 10 2010

Debatt: Hjälporganisationer kan få betala tillbaka

Tidigare i år kunde man läsa i tidningarna att ”företagen tävlar i givmildhet” och att svenska företag står för en ovanligt stor del av de pengar som donerats till jordbävningsdrabbade Haiti, återuppbyggnaden av Rinkebyakademien som brändes ner i juni i samband med kravaller och nu översvämmade Pakistan. Alliansregeringen har också flaggat för avdragsgillhet för gåvor till ideella organisationer, låt vara att detta bara ska gälla privatpersoners gåvor.

1 januari 2006 trädde nuvarande aktiebolagslag (2005:551) i kraft och fick ett lagrum om värdeöverföring som saknades i tidigare aktiebolagslagstiftningar. I 17 kapitlet 1 § definieras uttrycket och av 2 § framgår vilka värdeöverföringar som är tillåtna. Dit hör bland annat ”gåva”, men i 5 § stadgas att ”Bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte strider mot 3 §”. I 3 § finns ytterligare bestämmelser som kan inskränka ett aktiebolags möjlighet att lämna gåva till allmännyttigt ändamål, bland annat att värdeöverföringen (med andra ord gåvan) måste vara försvarlig med hänsyn till bland annat verksamhetens art, omfattning, risker, bolagets konsolideringsbehov och likviditet med mera.

Syftet med aktiebolagslagens restriktiva hållning när det gäller gåvor till allmännyttigt ändamål är att skydda såväl borgenärer som aktieägare så att en sådan gåva inte riskerar bolagets betalningsförmåga och inte heller negativt påverkar aktieägarnas intressen i bolaget.

Därför finns det också regler om skyldighet att återbetala gåvan, vilket inträder om bolaget kan visa att den som mottagit gåvan insåg eller borde ha insett att gåvan stod i strid med lagstiftningen. Om gåvomottagaren varit i god tro och kanske därför inte kan göra någon återbetalning, inträder ett ”bristtäckningsansvar” som innebär att de personer som har medverkat till beslutet att lämna gåvan är ansvariga för denna, och kan tvingas ersätta bolaget.

Katastrofen i Haiti, såväl som branden i Rinkeby, medförde en mycket snabb respons i gåvogivandet från svenska företag. Men vilken generositet med ett aktiebolags tillgångar kan man som till exempel verkställande direktör, ekonomichef eller controller visa för att bidra med den hjälp som behövs? Svaret är ingen alls! Alla gåvor som lämnas av ett aktiebolag måste styrelsen besluta om. Men det gäller bara om gåvan med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse och också är försvarlig. I annat fall krävs ett bolagsstämmobeslut.

Det finns många i de svenska aktiebolagen som på egen hand fattar beslut om att lämna gåvor och också har befogenhet att utbetala beloppet, något som är helt lagstridigt och kan innebära att personen själv får ersätta bolaget för gåvan. Även styrelser som fattar beslut om gåvor kan bli ersättningsskyldiga om det visar sig att gåvans värde inte var av ringa betydelse och inte var försvarlig.

En fråga som gåvomottagaren bör ställa sig är om det mottagna beloppet har förankrats på en bolagsstämma, eller om beloppet, med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, beslutats av styrelsen. Om det inte är så kan gåvomottagaren -till exempel en hjälporganisation tvingas återbetala beloppet om man insåg eller borde ha insett att gåvan var lagstridig. Om tiden är kort mellan det att hjälpbehovet återgivits i massmedia och att pengar kommit in till organisationen, kan det indikera att hjälporganisationen borde ha insett att gåvan inte har hunnit bli beslutad på ett styrelsemöte – och ännu mindre på en bolagsstämma – och att gåvan därmed är lagstridig.

En fråga som gåvogivaren bör ställa sig är om den tilltänkta gåvan bara är av ringa betydelse och i så fall förbereda frågan till nästa styrelsemöte. Bedöms gåvan vara ”större än ringa”, måste man i stället förbereda frågan till nästa bolagsstämma. Och skulle styrelsen respektive bolagsstämman besluta om gåvan kan de som medverkar till beslutet alltså bli ersättningsskyldiga om det visar sig att gåvobeloppet medfört att bolaget till exempel inte kan betala sina skulder.

Jag tror att det finns skäl för företagsledningarna i de svenska aktiebolagen och för mottagarna, exempelvis hjälporganisationerna, att sätta sig in i aktiebolagslagens restriktiva bestämmelser när det gäller gåvor till allmännyttiga ändamål. För revisorerna uppstår uppgiften att kontrollera att gåvogivandet står i överensstämmelse med aktiebolagslagen och om så inte är fallet, överväga att påtala detta i revisionsberättelsen. Detta gäller inte minst på grund av att revisorer kan bli bristtäckningsansvariga enligt aktiebolagslagens 17 kapitel, 7 §, 2 stycket.

Stefan Engström är auktoriserad revisor på Auditor revisionsbyrå.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...