Balans nr 11 2010

Fördjupning: Ny leasingredovisning hur påverkas företagen?

17 augusti kom förslaget till ny redovisningsstandard för leasingavtal. Carl Grefberg och Tobias Thunander menar att förslaget, som arbetats fram gemensamt av FASB och IASB, kan komma att påverka ett stort antal företags finansieringsavtal eftersom den nya standarden har betydelse för storleken på finansiella skulder och räntekostnader.

FASB -Financial Accounting Standards Board

IASB -International Accounting Standards Board

IAS -International Accounting Standards

Initiativet till en förändrad leasingredovisning togs bara ett par år efter att IAS 17 reviderats 2003. Det visade sig att IAS 17 trots omarbetningen lämnade ett stort utrymme för strukturering för att undvika klassificering som finansiell leasing. De normativa bedömningskriterierna för finansiell leasing ledde också till skillnader i tolkning mellan länder och revisorer. Likaledes kunde ett identiskt avtal klassificeras olika hos två olika leasetagare.

Den föreslagna standarden utgår från vissa redovisningsmässiga grundprinciper: Rättigheten att nyttja en tillgång i framtiden utgör en tillgång och skyldigheten att utge betalningar i framtiden är en skuld.

Operationell leasing försvinner som begrepp

I korthet innebär förslaget att nyttjande-rättsavtalet aktiveras i leasetagarens balansräkning. Operationell leasing upphör därmed att existera. På balansräkningens tillgångssida redovisas en nyttjanderättstillgång separerad från övriga anläggningstillgångar och på skuldsidan redovisas nuvärdet av framtida betalningsåtaganden separerat från övriga finansiella skulder.

Alla nyttjanderättsavtal omfattas

Standarden innebär att alla typer av nyttjanderättsavtal ska aktiveras, det vill säga även hyra av kontorslokaler, butiker, kopiatorer, bilar, etc. Det innebär att företag som historiskt sett haft låg eller ingen skuldsättning alls kommer att redovisa finansiell skuld i framtiden och kommer att behöva utveckla nya rutiner för att redovisa denna nya skuld.

Rörelsekostnader minskar

I samband med att nyttjanderättsavtalet aktiveras kommer emellertid också det framtida rörelseresultatet att förändras. Alla former av hyreskostnader redovisas i stället som räntekostnader och amortering på skuld.

Finansieringsavtal riskerar att påverkas väsentligt

Företags finansieringsavtal innehåller i dag regelmässigt olika typer av så kallade kreditkovenanter. Vanligt förekommande är nettoskuld/rörelseresultat före avskrivningar, räntetäckningsgrad och lånetjänandegrad. Vi bedömer att samtliga dessa kommer att påverkas av den nya standarden i takt med att rörelseresultat före avskrivningar å ena sidan ökar, men att finansiell nettoskuld, räntekostnader och amorteringar å andra sidan också ökar. Företag med kreditkovenanter i sina finansieringsavtal bör analysera hur den nya standarden kommer att förändra följsamheten mot kovenanterna och i ett tidigt skede ta upp frågan till diskussion med kreditgivarna. I takt med att en stor del av svenska företags kreditavtal förfaller de närmaste åren är det också viktigt att i förhandlingarna om refinansiering ta höjd för den nya standarden när kreditkovenanterna ska förhandlas.

Det är ännu inte fastställt när införandet planeras att ske. Förslaget är på remiss fram till 15 december och målsättningen är att fastställa standarden till sommaren 2011. En kvalificerad gissning blir därför införande från och med 2013, men att tidigare införande uppmuntras. Att i år eller nästa år ingå långfristiga operationella leasingavtal enbart med syftet att hålla en tillgång utanför balansräkningen kan därför komma att visa sig klart ofördelaktigt.

Carl Grefberg är chef Företagsvärderingar på KPMG Corporate Finance.

Tobias Thunander är chef Företagsfinansiering på KPMG Corporate Finance.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...