Innehåll

Balans nr 12 2010

Branschens framtida roll i fokus i Kuala Lumpur

Göran Tidström är ny ordförande för IFAC. Hans mål är att stärka professionens relevans och visa hur den bidrar till finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt.

I samband med IFAC:s världskongress i Kuala Lumpur 8–11 november utsågs Göran Tidström till ordförande för International Federation of Accountants, IFAC, för en tvåårsperiod. Fars generalsekreterare Dan Brännström framhåller att det är stort att en Far-medlem får uppgiften att leda den globala branschorganisationen under en tid med ett starkt förändringstryck i spåren av finanskrisen.

När Balans träffar Göran Tidström är det ännu några veckor kvar tills han officiellt utses till ordförande för IFAC vid det rådsmöte som föregår världskongressen i Malaysias huvudstad. Han tar emot i ett konferensrum på PwC:s kontor i Stockholm med utsikt mot Kungsholmen. För ovanlighetens skull har han en lucka i kalendern, som annars är fulltecknad med möten och arbetsresor utomlands.

– Det är ett stort förtroendeuppdrag att få, och jag blev smickrad och förvånad när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att bli ordförande för IFAC. Men jag har väl varit med länge nog och lärt mig hur spelet och politiken är, konstaterar han.

Göran Tidström är van att inneha ordförandeposter och han har i över tre decennier arbetat för revisorsprofessionen.

Han säger själv att ordförandeskapen verkar komma efter ungefär åtta års kvalificeringstid: 1990–1992 var han ordförande för Far, 2000–2002 var han ordförande i den europeiska motsvarigheten FEE, 2002–2009 var han ordförande i EFRAG:s styrelse och 2010–2012 är han ordförande för IFAC efter sex år i dess styrelse.

Att leda IFAC är ett heltidsjobb. Styrelsen består av 25 delegater från olika delar av världen samt ett sekretariat i New York med sjuttiotalet anställda under ledning av vd lan Bali.

– Det känns spännande att få arbeta på världsnivå. Mitt arbete blir mer politiskt än vad det är på europeisk eller nationell nivå. Det är fler viljor att ta hänsyn till och lagar och regler skiljer sig åt mellan medlemsländerna, säger han.

Stödet från hemmaplan beskriver han som starkt och konstaterar att det är viktigt att arbeta gemensamt inom Norden för att få en stark röst inom IFAC. Han tycker att Far är bra på att vara med i debatten och påverka, men säger också att de små länderna i Norden slåss mot de större om platser och att man måste vara realist och inse att det för Fars del är viktigt att jobba genom The Fédération des Experts Comptables Européens, FEE.

– Även om Far och Sverige har ett starkt rykte med sig sedan IFAC bildades för 33 år sedan så kan det vara lättare att först påverka Europa och sedan få Europa att påverka IFAC, säger han.

– Sen ska man komma ihåg att som ordförande för IFAC företräder jag inte Sverige eller Norden längre, man är neutral och arbetar i ”the public interest”.

IFAC är den globala rösten för världens revisorer och ekonomer med motsvarande kompetens i näringsliv och offentlig förvaltning. En huvuduppgift är att sätta standarder för revision, etik, utbildning och offentlig sektors redovisning, och att även se till att de blir antagna i alla jurisdiktioner och implementerade på ett korrekt sätt. Professionen har en viktig roll i världsekonomin, menar Göran Tidström, och nämner så väl betydelsen för tillförlitlig adekvat rapportering på kapitalmarknaden, stöd till de mindre företagen, redovisning inom offentlig sektor, som för utvecklingsländerna där man är beroende av kompetens för att utveckla företagandet och den offentliga sektorn.

– Det är viktigt att vi kan leva upp till förväntningarna och svara mot nya krav. Vår profession har en unik roll i samhällsutvecklingen.

I efterdyningarna av den finansiella krisen har revisorernas roll ifrågasatts. Göran Tidström är tydlig. Hans och IFAC:s uppfattning är att det inte är revisorernas

eller den finansiella rapporteringens fel att vi hamnat i en kris.

– Vi har levt upp till existerande standarder, men vår profession har inte levt upp till förväntningarna, i ett bredare perspektiv. Vi kan inte blunda för vad vi måste göra för att omvärlden inte ska bli besviken. Exempelvis leder det till frågor som på vilket sätt vi kan tydliggöra värdet av en revision. Det är då viktigt att få full accept för våra standarder, inte minst inom EU, säger han.

Han tycker också att det är en viktig förutsättning att det är professionen som utvecklar sina egna standarder.

– I själva ordet profession ligger det att man har förmågan att bestämma vad för arbete som krävs. Men att vara en profession innebär också att man har en vidare uppgift i det allmännas intresse. Allt som IFAC gör ska vara försvarbart i ”the public interest”, säger Göran Tidström.

Han hoppas kunna undvika överreglering och menar att det är viktigt att stärka revisorernas och rådgivarnas roller, samt att ha en dialog med övervakare och lagstiftare på både global och nationell nivå.

– Man kan sammanfatta det med att det är en serie frågor jag kommer att driva för att stärka professionens relevans. Vi ska stärka vår roll som normgivare, se till att standarder implementeras och efterlevs globalt, stötta alla delar av professionen samt utveckla våra ställningstaganden i policyfrågor för att kunna vara en stark global röst. Vi är en viktig faktor i den globala ekonomin som bidrar till tillväxt och finansiell stabilitet, säger Göran Tidström.

Charlotta Danielsson

IFAC

IFAC består av 164 medlemmar från 125 länder. IFAC representerar cirka 2,5 miljoner revisorer och ekonomer med motsvarande kompetens. IFAC:s styrelse har 25 delegater, dessutom finns ett sekretariat i New York med runt 70 anställda.