Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Kärvt klimat sätter ”fortsatt drift” i fokus

Att det råder tuffa tider, inte minst för verkstadsbolag i västra Sverige, lär inte komma som en nyhet för någon. Men nu efter bokslutet ställs revisorerna inför frågan om deras kunder kan antas fortsätta driften under året som kommer.

– Många kunder har dålig likviditet, och är pressade, säger Mats Olsson, auktoriserad revisor på Göteborgsbaserade Adrian & Partners.

Ett led i revisorns arbete är att utvärdera företagsledningens bedömning av företagets förmåga till fortsatt drift.

– I många fall är det inte nödvändigt för revisorn att reflektera mer än några minuter över den fortsatta driften, men omvärlden har blivit så orolig att vi nu får vända på lite fler stenar. Även hos dem där svaret normalt är självklart gör man en lite djupare reflektion i år, säger Mats Olsson.

För ett företag i behov av nya krediter kan ett ifrågasättande i revisionsberättelsen av den fortsatta driften skrämma bort möjliga långivare – och på så sätt bli självuppfyllande. Men Mats Olsson tonar ner risken att revisionsberättelsen i sig själv skulle ha en så avgörande effekt. Vad han i stället betonar är vikten av att företagarna noggrant överväger frågan om fortsatt drift.

– Om de redogör för problemen i förvaltningsberättelsen, och hur de hanterar dem, så kan man ta viss hänsyn till det. Många brukar ha torftiga förvaltningsberättelser och då måste jag förklara vad det finns skäl att skriva mer om utifrån lag och god redovisningssed.

Om företaget däremot hårdnackat insisterar på att släta över problemen kan revisorn bli tvungen att hålla fram en avvikande bild i revisionsberättelsen – vilket företaget i det läget kan uppleva som något av en spik i kistan.

Lars Magnus Frisk är verksam på Ernst & Young i Göteborg och både auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS. Han upplever att det finns en oro hos företagare för vad ett eventuellt ifrågasättande av den fortsatta driften skulle innebära.

– De är nog mest oroliga för de finansiella kreditgivarna, inte främst för leverantörerna.

Sammantaget är Lars Magnus Frisk däremot inte säker på att det i år skulle vara aktuellt i fler bolag än tidigare att ifrågasätta den fortsatta driften.

– Det förekommer ett fåtal fall varje år, jag kan inte säga att det skulle ha blivit vanligare. Det är ju en fråga som alltid måste prövas.

ak